Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna i menyn.


Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Mast i Åre Lagen om elektronisk kommunikation

Fördjupa dig i lagen om elektronisk kommunikation (ofta förkortat LEK).

Nyheter

PTS har tagit fram förslag till villkor för lokala 5G-tillstånd

Myndigheten vill möjliggöra lokala 5G-tillämpningar inom till exempel industri, lager och sjukhus.

12 maj 2021


Översyn av ersättningsregler vid utlämnande av lagrade uppgifter vid brottsbekämpning

Operatörer har rätt att få ersättning när lagrade uppgifter lämnas ut vid utredning av brott.

12 maj 2021


PTS har beslutat om regler om säkerhetsåtgärder enligt NIS-lagen

Reglerna gäller för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur.

11 maj 2021


Skyddet av sjökablar uppfyller grundläggande säkerhetskrav

PTS har undersökt skyddet av sjökablar hos Telia, GlobalConnect och Telenor.

10 maj 2021


PTS har beslutat föreskrifter om säkerhetsskydd

Föreskrifterna gäller verksamhetsutövare inom elektronisk kommunikation och post och träder i kraft den 1 juli 2021.

7 maj 2021


Unionsomfattande högsta samtalstermineringstaxor gäller från och med 1 juli 2021

Nu har förordningen om unionsomfattande högsta termineringstaxor publicerats.

29 april 2021


Dokument

Remiss avseende förslag till villkor för lokala tillstånd i 3,5 GHz- och 26 GHz-banden

12 maj 2021


Remissvar angående it-driftsutredningens delbetänkande

12 maj 2021


Beslut - tillsyn av skyddet av sjökablar GlobalConnect - dnr 20-12609

Beslut om avskrivning av tillsyn.

10 maj 2021


Beslut - tillsyn av skyddet av sjökablar Telenor - dnr 21-1208

Beslut om avskrivning av tillsyn.

10 maj 2021


Beslut - tillsyn av skyddet av sjökablar Telia - dnr 20-6404

Beslut om avskrivning av tillsyn.

10 maj 2021


PTSFS 2021:3 - Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur

Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur.

7 maj 2021


PTSFS 2021:2 Post- och telestyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd

Post- och telestyrelsen föreskriver, efter samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, följande med stöd av 7 kap. 8 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

7 maj 2021


FR: Bifaller överklagandet delvis och ändrar tidpunkten för när åtgärderna enligt det överklagade beslutet ska vara uppfyllda till den 30 juni 2021, Mål nr 15589-20 .

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och ändrar tidpunkten för när åtgärderna enligt det överklagade beslutet ska vara uppfyllda till den 30 juni 2021.

26 april 2021


Beslut - avskrivning av tillsyn BankID - Dnr: 21-2291

Beslut om avskrivning av tillsyn.

23 april 2021


Cybersäkerhet i Sverige - i skuggan av en pandemi

Denna rapport syftar till att presentera lärdomar dragna utifrån hur covid-19-pandemin har påverkat Sveriges cybersäkerhet och att lämna rekommendationer för hur det går att förbereda sig inom cybersäkerhetsområdet inför en ny stor kris. Rapporten är framtagen av Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS) samt Säkerhetspolisen, inom ramen för det nyinrättade nationella cybersäkerhetscentret.

16 april 2021