Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna i menyn.


Par med dator Ny kalkylmodell

PTS har beslutat om en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Nyheter

Berec efterlyser synpunkter på riktlinjer kring öppet internet

Berec genomför nu en konsultation. Svara senast den 28 november.

11 oktober 2019


PTS samråder beslut för marknaderna för fast och mobil samtalsterminering med EU-kommissionen

PTS inleder samråd med EU-kommissionen kring den föreslagna konkurrensregleringen av marknaderna för fast och mobil samtalsterminering.

11 oktober 2019


Paketleveranser större utmaning i glesbygd än i tätort

Den ökande e-handeln skapar utmaningar och leveranser av paket fungerar inte alltid smidigt för mottagarna. Det visar en undersökning som PTS låtit genomföra.

3 oktober 2019


22 miljarder krävs för att nå bredbandsmål till 2025

PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi redovisar prognoser för utvecklingen och uppskattade kostnader för att uppnå bredbandsmålen.

2 oktober 2019


Brister i säkerhetsrutiner bakom felaktig publicering av hemliga nummer

Granskning av integritetsincident hos Tele2 avslutad.

1 oktober 2019


Digital delaktighet är temat för PTS nya innovationstävling

Vinn finansiering på upp till 2 miljoner till projekt som ökar den digitala delaktigheten.

30 september 2019

innovationstävling inkludering tillgänglighet digitalisering utanförskap innovation funktionsnedsättning projektfinansiering finansiering användarvänlighet


Dokument

Remiss: Föreskrifter om ändring av PTS föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet

PTS har tagit fram förslag på uppdatering av föreskrifter om driftsäkerhet. Remisstiden pågår till och med den 14 november 2019.

17 oktober 2019


Beslut om förbud enligt 12§ radioutrustningslagen - Sisu NET - dnr 19-11639

16 oktober 2019


Remissvar avseende slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

Post- och telestyrelsen (PTS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat slutbetänkande.

16 oktober 2019


Samråd med EU-kommissionen marknaderna för fast och mobil samtalsterminering

EU-kommissionen ska ha inkommit med svar till PTS senast den 11 november 2019.

11 oktober 2019


Remissvar avseende Kungliga bibliotekets rapport Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi (Ku2019/00550/KO)

Remissvar avseende Kungliga bibliotekets rapport Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi (Ku2019/00550/KO)

10 oktober 2019


Behov av posttjänster i lands- och glesbygd - PTS-ER-2019-19

3 oktober 2019


Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2019 PTS-ER-2019:11

I denna rapport bedömer Post- och telestyrelsen (PTS) Sveriges möjligheter att uppfylla regeringens och EU-kommissionens bredbandsmål till 2020, 2023 och 2025.

2 oktober 2019


Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 19-7757

Tillsyn med anledning av integritetsincident rörande hemliga nummer.

1 oktober 2019


Uppdaterad sammanställning av stödmedel för bredbandsutbyggnad – hösten 2019

Enligt PTS regleringsbrev ska myndigheten följa och redovisa tillgången till samtliga statliga bredbandsstöd. Detta är en uppdatering av den sammanställning av stödmedel för bredbandsutbyggnad som PTS redovisade till Näringsdepartementet (Infrastrukturdepartementet) i mars 2019. Underlaget har inhämtats från respektive stödgivande myndighet, dvs. Jordbruksverket och Tillväxtverket.

1 oktober 2019


Tillgänglig kommunikation i krissituationer

PTS har undersökt behov och utmaningar som personer med funktionsnedsättning, personer över 75 år samt nyanlända personer har vid kommunikation i krissituationer.

30 september 2019