Så arbetar PTS med marknadskontroll

Vårt arbete med marknadskontroll ska bidra till en störningsfri radiomiljö. PTS gör löpande marknadskontroll av produkter med radiokomponenter. Vi kontrollerar till exempel CE-märkning och dokumentation och kan vid behov testa produkter.

arrow Hur bedriver PTS marknadskontroll?

Som ansvarig myndighet för marknadskontroll har PTS vissa rättigheter i förhållande till alla tillverkare, importörer och distributörer av produkter med radiokomponenter. Dessa rättigheter innefattar bland annat att:

 • få tillträde till lokaler
 • kostnadsfritt ta in utrustning för kontroll
 • få den dokumentation och information som behövs för kontroll

Vanligtvis innebär detta att PTS rekvirerar en produkt från den ekonomiska aktören som då kostnadsfritt ska tillhandahålla myndigheten produkten. PTS kan även anonymt köpa en produkt för testning.

Vilka produkter kontrolleras?

PTS utför stickprovskontroller och urvalet av produkter sker enligt vår marknadskontrollplan bland produkter som innehåller radiokomponenter. PTS kan även göra marknadskontroll om myndigheten fått in en anmälan eller annan indikation om att en viss produkt inte uppfyller kraven.

Exempel på kontroll av produkter:

 • visuell kontroll
 • kontroll av CE-märkning och andra märkningar som krävs
 • kontroll av EU-försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity, DoC)
 • kontroll av bruksanvisning, till exempel att den har rätt innehåll och att den är på svenska eller engelska
 • prov av tekniska specifikationer på testlabb.

Observera att PTS inte kontrollerar radioutrustningars egenskaper i fråga om elsäkerhet. Elsäkerheten hos radioutrustning kontrolleras i stället av Elsäkerhetsverket.

arrow Handläggning av marknadskontrollärenden

Rekvisition och test

 • PTS rekvirerar en produkt hos en ekonomisk aktör.
 • Produkten skickas vanligen på provning till ett ackrediterat labb som vi har avtal med. Provningen tar ca fem till sex veckor.
 • När provningen är klar kontaktar vi den ekonomiska aktören som har tillhandahållit oss produkten.

Om produkten uppfyller kraven

Om produkten uppfyller samtliga krav vidtas ingen ytterligare åtgärd och ärendet avslutas.

Ersättning

Om en ekonomisk aktör tillhandahållit en produkt till PTS kostnadsfritt, dvs. om myndigheten rekvirerat produkten, har aktören rätt till ersättning om produkten skadats eller försämrats genom PTS kontroll. Ersättningen motsvarar inköpspriset för produkten eller ett skäligt belopp om utrustningen endast försämrats i mindre grad.

Om produkten inte uppfyller kraven

Om vi vid en marknadskontroll upptäcker att produkten har brister försöker PTS i första hand nå en frivillig överenskommelse där den ekonomiska aktören under en begränsad tid bereds möjlighet att avhjälpa bristerna. Om aktören inte avser vidta frivilliga åtgärder, eller bedöms inte åtgärda bristerna i tid, kan PTS fatta beslut om tvingande åtgärder såsom vitesförelägganden, försäljningsförbud och/eller sanktionsavgift.

Ersättning

Om produkten inte uppfyller de tekniska kraven är den ekonomiska aktören skyldig att ersätta PTS för provningskostnaden. Ersättningsskyldigheten infaller oavsett om bristen senare åtgärdas.

arrow Vad händer när PTS hittar brister?

Beroende på vilka brister PTS identifierar i sin marknadskontroll kan den ekonomiska aktören vidta frivilliga eller tvingande åtgärder.

Frivilliga åtgärder

Vilken åtgärd som är lämplig beror på bristens art och bristens allvar. Om radioutrustningen exempelvis orsakar skadlig störning kan det vara lämpligt att ta tillbaka produkten från alla ekonomiska aktörer i leveranskedjan eller till och med från slutanvändaren. Rör det sig enbart om mindre administrativa brister kan det vara lämpligt att åtgärda bristerna i nästa parti.

PTS kan ha en dialog med den ekonomiska aktören om vilken typ av frivillig åtgärd som är lämplig med tanke på produktens brister. Ansvaret ligger dock alltid på den ekonomiska aktören att se till att samtliga krav är uppfyllda och att vid behov ta hjälp av den expertis som krävs för att uppfylla regelverket och avhjälpa identifierade brister. PTS kommer inte att lämna förslag på lösningar eller för motpartens räkning föra dialog med andra aktörer, såsom underleverantörer eller tillverkare, i annat land.

Exempel:

Som importör eller distributör kan man överväga att antingen:

 • sluta sälja produkten
 • ta tillbaka produkten från återförsäljare
 • ta tillbaka produkten från slutanvändarna
 • Man ska alltid informera importören eller tillverkaren om produktens brister.

Som importör eller distributör kan man aldrig modifiera produkten. Om man gör det skapar man en ny produkt och blir tillverkare av den.

Som tillverkare kan man överväga att antingen:

 • sluta sälja produkten
 • ta tillbaka produkten från återförsäljare
 • ta tillbaka produkten från slutanvändarna
 • korrigera produkter i nästa parti
 • korrigera de produkter som finns i lager

Tvingande åtgärder

Om en produkt visar sig inte uppfylla de tekniska och administrativa kraven och någon frivillig uppgörelse om åtgärd inte kan nås kan PTS genom föreläggande besluta om tvingande åtgärder. Dessa förelägganden förenas som regel med vite om föreläggandet inte åtföljs. Vid allvarliga överträdelser kan en ekonomisk aktör även åläggas att betala en sanktionsavgift.

Ofta innebär ett föreläggande att produkten inte får tillhandahållas på den svenska marknaden innan bristen åtgärdats. I vissa fall kan det också innebära att även de exemplar som köpts av slutanvändare måste hämtas tillbaka för åtgärd.

Exempel:

 • Försäljningsförbud
 • Tillbakadragande från återförsäljare
 • Återkallelse från slutanvändare
 • Förstöring
 • Notera att alla kostnader i samband med ett föreläggande om åtgärd betalas av den ekonomiska aktören.

PTS beslut kan överklagas. Information om hur man överklagar finns alltid i beslutet.

Skillnader mellan tvingande respektive frivilliga åtgärder

Observera att om den ekonomiska aktören väljer att frivilligt åtgärda bristen hos produkten så är detta inte ett myndighetsbeslut som kan överklagas. PTS tvingande beslut kan överklagas men de flesta av våra beslut gäller omedelbart även om de överklagas.

arrow Beslut om förbud enligt radioutrustningslagen

Många av våra ärenden initieras genom att Tullverket stoppar radioutrustning från att föras in i landet. PTS granskar då om utrustningen uppfyller kraven på CE-märkning och dokumentation, och fattar vid behov beslut om förbud att sätta utrustningen på marknaden.

De vanligaste problem som PTS uppmärksammar i sina kontroller är att dokumentationen brister samt att CE-märkning saknas eller inte uppfyller EU:s krav. 

Exempel på utrustning som PTS förbjudit att sätta på marknaden

 • 4 000 st trådlösa hörlurar vars övergång till fri omsättning skjutits upp av Tullverket. PTS dnr 21-10.
 • 1000 st pannband med trådlösa hörlurar vars övergång till fri omsättning skjutits upp av Tullverket. PTS dnr 21-87.
 • 288 st projektor Led Night Light vars övergång till fri omsättning skjutits upp av Tullverket. PTS dnr 21-88.
 • 400 st pannband med hörlurar vars övergång till fri omsättning skjutits upp av Tullverket. PTS dnr 21-107.