Radio

Branschinformation om radio

PTS fördelar radiospektrum och ger tillstånd för radiosändare. Myndigheten övervakar också att radio- och teleutrustning som säljs i Sverige uppfyller kraven i EU:s radioutrustningsdirektiv. Bland PTS övriga uppgifter finns utredning av radiostörningar.

Radiomast Spektrumstrategi

I spektrumstrategin återfinns de principer som PTS tillämpar vid spektrumplanering och tillståndsgivning.

PTS flagga Förstudier

Inför nytilldelning av frekvensband genomför PTS förstudier om vilka användningar som ska möjliggöras.

Beata Auktioner

Spektrum ska förvaltas på ett sätt som ger största möjliga nyttjandegrad och samhällsnytta.

Par med dator Radiotillstånd

För att använda radiosändare behöver du normalt tillstånd från PTS