Auktioner

När det råder konkurrens om tillstånd att använda radiosändare i ett visst frekvensblock och geografiskt område (blocktillstånd) använder PTS i första hand auktion för att tilldela tillstånden.

När det råder konkurrens om spektrumtillstånd är det PTS policy att tilldela aktuellt spektrum via urvalsförfaranden - auktioner, jämförande urvalsförfarande (skönhetstävling) eller en kombination av dessa.

Syftet med auktioner är en effektiv tilldelning genom att den som värderar spektrum högst ska kunna vinna tillstånd.  

Auktioner har använts för att tilldela tillstånd som omfattar ett visst frekvensblock i ett visst geografiskt område, där tillståndshavaren själv gör radioplaneringen. Auktion har använts i alla större tilldelningar.

Pågående auktionsprojekt

Tilldelningen av frekvensbanden 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz, som ska möjliggöra 5G-användning, planeras till tredje kvartalet 2023. 

Kommande tilldelningar

Inga kommande tilldelningar är planerade. Ta del av PTS spektrumanalyser och förstudier som kan leda till tilldelning genom auktion. 

PTS föreskrifter om spektrumauktioner upphävdes den 1 juni 2022

PTS bemyndigande att meddela föreskrifter om spektrumauktioner finns inte i den nya lagen. Lagändringen innebär att PTS fortsättningsvis enbart meddelar villkor för spektrumauktioner i beslut om urvalsförfarande och allmän inbjudan. Därmed har myndighetens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner upphävts genom föreskrifter (PTSFS 2022:1) om upphävande av Post-och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner.

Relevanta bestämmelser i föreskrifterna kommer att meddelas i allmän inbjudan till auktion.