Frågor och svar om tilldelningen i 700 MHz-bandet

PTS publicerar inte frågeställarens identitet. Den som vill hålla sin identitet hemlig kan anlita ett ombud för att ställa frågor. Hemliga eller affärskänsliga uppgifter bör inte inkluderas i frågor till PTS.

arrow Kan PTS bekräfta att likviden för en budgivare i placeringsrundan aldrig kan överstiga det egna budet i den rundan?

Det är rätt uppfattat, dvs. likviden för en budgivare i placeringsrundan kan aldrig överstiga det egna budet i den rundan.

arrow Kommer placeringsrundan genomföras i direkt anslutning till auktionens huvuddel, dvs. samma dag som huvuddelen av auktionen avslutas?

Placeringsrundan kommer inte genomföras i direkt anslutning till auktionens huvuddel. Tiden mellan de två delarna av auktionen bestäms av PTS och beror på när huvuddelen avslutas. Planen är att genomföra placeringsrundan under förmiddagen arbetsdagen efter att huvuddelen har avslutats.

arrow Är det möjligt att få tillgång till det exakta formatet på den eller de rapportfil(er) som en budgivare får i samband med varje budrunda?

Efter genomförd prövning av inkomna ansökningar kommer de aktörer som godkänts att delta i auktionen få en manual för budgivningen och även den information som avser tidsplan, kommunikation inför, under och efter auktionen.

arrow Är det en utskrift av e-registreringsbeviset från Bolagsverket PTS avser när vi skriver bevis om behörig firmatecknare?

För ett vanligt svenskt aktiebolag är det en utskrift av e-registreringsbeviset från Bolagsverket som ska ges in. Detta bevis ska vara gällande och får inte vara äldre än sex (6) månader.

arrow Vilket aktualitetskrav ställs på uppgift om närstående enligt närståenderegeln? Som framgår av allmän inbjudan gäller att utdraget ur näringslivsregistret, som också ska bifogas en ansökan, får vara högst 6 månader gammalt. Vad gäller för närståendeföreteckningen?

Kravet på aktualitet avseende uppgift om närstående enligt närståenderegeln är det samma som gäller för utdraget ur näringslivsregistret, dvs. uppgiften ska vara gällande vid tiden för ansökan och får inte vara äldre än sex (6) månader.

arrow Vad händer om en budgivare inte lägger något bud i den första budrundan?

Om en budgivare inte lägger något bud i första budrundan minskar budgivarens budrätt till noll och budgivaren har inte längre möjlighet att lägga bud i auktionen.

arrow Krävs det ett separat dokument i ansökan till att delta i auktionen för åtagandet att samarbeta och avhjälpa tv-störningar?

Den underskrivna ansökningsblanketten i dess helhet ska ges in till PTS, dvs. med det avsnitt som avser åtagandet att avhjälpa tv-störningar. Något ytterligare dokument behöver inte ges in, vad avser det åtagandet.

arrow Hur lång tid kommer det att vara mellan att huvuddelen av auktionen är avslutad och att placeringsdelen inleds?

Efter genomförd prövning av inkomna ansökningar kommer de aktörer som godkänts att delta i auktionen få en manual för budgivningen och även den information som avser tidsplan, kommunikation inför, under och efter auktionen.

arrow Tidsplanen för utbyggnad är forcerad, vilken är er kommentar?

Ett skäl till den tidplan för utbyggnad som finns i kravet är att utbyggnaden ska bidra till att uppfylla regeringens mobilitetsmål år 2023. Våra erfarenheter från uppföljningen av utbyggnaden enligt täckningskravet i 800 MHz-bandet pekar på att det är en realistisk tidsplan. PTS kommer också tidigt att följa upp utbyggnaden, så att tidplanen hålls.

arrow Vilken auktionskonsult använder PTS i 700 MHz-tilldelningen?

PTS använder DotEcon

arrow När ska betalningen för 700 MHz-tillstånden ske?

Enligt den allmänna inbjudan ska faktura för auktionslikvid betalas inom 30 dagar och auktionen är planerad att starta den 4 december. Så senaste betalningsdatum bör bli under inledningen av 2019.