700 MHz-bandet

2018-12-14

Tilldelningsbeslut är fattade

I dag har PTS fattat tilldelningsbeslut.

Ta del av tilldelningsbeslut, villkor för tillstånd och bilagor.

2018-12-11

Auktionen är avslutad

Auktionen är avslutad efter dagens budrunda som avgjorde placeringen i bandet. Tillstånden kommer att tilldelas inom några arbetsdagar och fördelas enligt följande:

Budgivare Tillstånd Auktionslikvid
SEK
Belopp för täckning
SEK
Telia Sverige AB  2×10 MHz, FDD
 713-723 MHz
 768-778 MHz
 1 382 657 650  300 000 000
Net4Mobility HB  2×5 MHz, FDD
 723-728 MHz
 778-783 MHz
 720 968 398  -
Net4Mobility HB  2×5 MHz, FDD
 728-733 MHz
 783-788 MHz
 720 968 398  -

PTS kommer att analysera den framtida användningen av de delar av 700 MHz-bandet som ingick i auktion för SDL, men som inte såldes.

2018-12-10

Första steget i auktionen avslutat

Steg 1 av auktionen har i dag avslutats efter totalt 46 budrundor. I steg 1 köptes totalt 40 MHz, uppdelat på tre tillstånd för FDD. Tre budgivare deltog i auktionen.

Vinnande budgivare och de bud de lagt:

  • Telia Sverige AB har vunnit ett frekvenstillstånd om 2×10 MHz FDD med täckningskrav för 1 382 657 650 kronor

  • Net4Mobility HB har vunnit två frekvenstillstånd om totalt 2×10 MHz FDD (två tillstånd om 2×5 MHz FDD). Båda för 720 968 398 kronor vardera, dvs. totalt 1 441 936 796 kronor.

Företag Hi3G Access AB deltog också men vann inget frekvenstillstånd i auktionen.

I morgon den 11 december startar steg 2 av auktionen.

I steg 2 avgörs placeringen för respektive FDD-tillstånd i 700 MHz-bandet. Då deltar de två vinnande budgivarna från steg 1.

2018-12-07

Bud dag 4
Summan av alla gällande högsta bud efter den fjärde auktionsdagen och totalt 38 genomförda budrundor är 2 446 952 045 kronor.

2018-12-06

Bud dag 3
Summan av alla gällande högsta bud efter den tredje auktionsdagen och totalt 28 genomförda budrundor är 1 890 827 946 kronor.

2018-12-05

Bud dag 2
Summan av alla gällande högsta bud efter den andra auktionsdagen och totalt 18 genomförda budrundor är 1 203 635 041 kronor.

2018-12-04

Bud dag 1
Summan av alla gällande högsta bud efter den första auktionsdagens åtta budrundor är 682 563 420 kronor.

2018-12-04

I dag startar auktionen - följ utvecklingen efter varje auktionsdag
I dag startar auktionen av tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet. Efter varje avslutad auktionsdag kommer summan av de totala gällande högsta buden att publiceras på denna sida. Läs mer.

2018-11-19

PTS tilldelningsprocess fortsätter som planerat
PTS beslut om vissa regler för auktionen i 700 MHz-bandet överklagades av operatören Hi3G (Tre) till Förvaltningsrätten, som avvisade överklagandet. Tre har därefter överklagat Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten. Överklagandet har lett till frågor och synpunkter från intressenter kring tilldelningsprocessens genomförande. PTS vill därför meddela alla intressenter att överklagandet inte påverkar myndighetens tidsplan. PTS fortsätter således tilldelningsprocessen, med planerad auktionsstart den 4 december 2018.

2018-11-07
PTS bekräftar att auktion genomförs
En eller flera ansökningar har inkommit till PTS och myndigheten bekräftar härmed att auktionen, som är planerad att starta den 4 december, kommer att genomföras. Den beräknas pågå i 2-10 arbetsdagar, men kan pågå längre. Namn på budgivare publiceras efter att auktionen avslutats.

2018-09-05
PTS tilldelningsprocess fortsätter som planerat
PTS beslut om vissa regler för auktionen i 700 MHz-bandet har överklagats av operatören Hi3G (Tre). Överklagandet har lett till frågor från intressenter kring tilldelningsprocessens genomförande. Därför vill PTS meddela alla intressenter att överklagandet inte påverkar myndighetens tidplan och att PTS avser att fortsätta tilldelningsprocessen som planerat. Läs mer här.

2018-07-04
Beslut att begränsa antalet tillstånd samt allmän inbjudan till ansökan publicerade

Ta del av dokumenten

2018-07-04
Sammanställning av remissvar samt PTS bemötande av dessa publicerad

Ta del av remissvar och PTS bemötande

2018-07-04
Samlad information om koordinering
Här finns samlad information om koordinering relaterad till 700 MHz-bandet
.

2018-05-30
Inkomna remissvar till förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd samt allmän inbjudan till auktion är publicerade

Ta del av remissvaren.

2018-05-15
Inkomna remissvar för föreskrifter publicerade

2018-05-04
Material från informationsmöte

2018-04-26
Uppdaterad inbjudan till informationsmöte om auktionsregler
Observera att lokal har ändrats jämfört med tidigare inbjudan. Läs inbjudan.

2018-04-20
Remiss av förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd samt allmän inbjudan till auktion
Sista dag att inkomma med svar på remissen är den 25 maj.
Ta del av remissen.

2018-04-09
Remiss av föreskrifter
PTS remissar två föreskrifter i samband med tilldelningen.Ta del av förslagen nedan:

Förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet 

Förslag till föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

2018-04-05
PTS publicerar sammanställning av konsultationssvar och myndighetens kommentarer kring tilldelningen
Ta del av sammanställningen

2018-02-26
Konsultationssvar publicerade
Ta del av konsultationssvaren.

2018-01-31
Konsultation inför auktionen i 700 MHz-bandet
Sista svarsdag är den 23 februari.
Ta del av konsultationen.

2017-12-06
Uppdaterad förstudierapport och remissammanställning publicerad
Ta del av förstudierapporten
Ta del av remissammanställning och PTS bemötanden

2017-10-24
Remiss av uppdaterad förstudie
Nu finns den uppdaterade förstudien inför tilldelning av frekvensutrymme i 700 MHz-bandet tillgänglig för synpunkter. Sista dag för remissvar är den 15 november.
Ta del av remissen

2017-09-08
Film från informationsmötet
Filminspelningen från informationsmötet inför tilldelningen som hölls fredagen den 8 september finns nu tillgänglig.

Ta del av film från informationsmötet.

Presentationen från mötet finns också tillgänglig här.

2017-08-31
Konsultationssvar publicerade
Ta del av konsultationssvaren

2017-06-28
Konsultation inför uppdaterad förstudierapport 700 MHz
Ta del av konsultationen.

2017-06-01
Regeringsbeslut om sändningsutrymme för marksänd tv
Regeringen beslutade (Ku2017/01429/MF) i dag att sändningsutrymme 703-713 MHz och 758-768 MHz får upplåtas för tillståndspliktiga tv-sändningar till och med den 31 december 2018. Övrigt utrymme i 700 MHz-bandet får upplåtas för tillståndspliktiga tv-sändningar till och med den 31 oktober 2017

2016-10-31
PTS avbryter auktionsprocessen i 700 MHz-bandet
Regeringen har i dag beslutat att frekvensutrymmet 694-790 MHz ska vara tillgängligt för tillståndspliktiga markbundna tv-sändningar till och med den 31 maj 2018. Genom detta beslut upphävs regeringsbeslutet från 2014 om att frigöra frekvensutrymmet för annan användning från och med 1 april 2017. Eftersom Post- och telestyrelsens (PTS) planerade auktion i 700 MHz-bandet omfattar delar av detta frekvensutrymme har PTS i dag beslutat att avbryta auktionsprocessen. Auktionen skulle ha startat den 1 december 2016.

Ta del av PTS nyhet med uttalande från Catarina Wretman

Ta del av PTS beslut att ompröva begränsningsbeslutet i bandet

2016-07-01
Blogginlägg från tf. generaldirektör Catarina Wretman:
Både mobil täckning och ett högkvalitativt nät för skydd och säkerhet

2016-07-01
PTS bjuder in till auktion i 700 MHz-bandet
Läs underlaget
Läs pressmeddelandet

2016-07-01
Remissammanställning och PTS bemötande
PTS publicerar sammanställning av inkomna synpunkter i remissen av begränsningsbeslut och allmän inbjudan och PTS bemötande av dessa.
Läs underlaget

2016-07-01
Nya föreskrifter
Två nya föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016.
PTSFS 2016:2 (Ändringsföreskrifter om spektrumauktioner)
PTSFS 2016:3 (Föreskrifter om FDD5)

2016-05-30
Ta del av inkomna remissvar

2016-04-15
Remiss av begränsningsbeslut och allmän inbjudan

Ta del av remissen
.

2016-04-15
PTS sammanställning av svar på remiss av föreskrifter för FDD5

Ta del av sammanställningen

2016-03-23
PTS sammanställning av konsultationssvar och bemötanden är publicerade

Dokumentet finns tillgängligt här.

2016-02-23
Remiss av föreskrifter om kombinerat urvalsförfarande i 700 MHz-bandet (block 5)

Ta del av remissen.

2016-01-14
Slutredovisning marksänd tv under 694 MHz
PTS har till regeringen lämnat in slutredovisning av uppdraget att planera frekvensutrymme för marksänd tv efter den 31 mars 2017.

2015-12-21
Konsultation 700 MHz tilldelningsprojekt
Sista dag att lämna skriftliga synpunkter är den 4 februari 2016.
Läs underlaget
Läs nyheten

2015-12-11
Presentationer från dagens informationsmöten
Ta del av presentationen från förmiddagens möte

Ta del av presentationen från eftermiddagens möte

2015-11-03
Inbjudan till informationsmöte om tilldelningen
PTS håller informationsmöte den 11 december 9.30-11.30.
Läs mer

2015-10-05
Informationsmöte om koordineringen av TV under 694 MHz och koordineringen av 694-790 MHz
PTS höll ett informationsmöte för intressenter den 24 september 2015 rörande koordinering av TV under 694 MHz och koordineringen av 694-790 MHz. Ta del av presentationen från mötet.

Utöver presentationen finns, på förfrågan, mer information att tillgå om pågående koordineringen 694-790 MHz.

2015-09-04
Konsultationssvar publicerade
Samtliga inkomna konsultationssvar finns nu publicerade.
Ta del av svaren (längst ned på sidan).

2015-06-11
Konsultation 700 MHz tilldelningsprojekt
För att PTS ska få ett bättre underlag inför tilldelning av 700 MHz-bandet efterfrågar myndigheten marknadsaktörernas synpunkter.
Ta del av konsultationen

2015-06-08
Informationsmöte inför tilldelningen av 700 MHz-bandet
PTS höll ett informationsmöte för intressenter den 8 juni 2015. Ta del av presentationen från mötet.

2015-04-24
Delrapportering av regeringsuppdrag att ta fram planeringslösning för marksänd tv
PTS har lämnat en delrapport av uppdraget att ta fram en nationell planeringslösning för marksänd tv i frekvensbanden 174–230 MHz samt 470–694 MHz.
Ta del av rapporten

2015-04-15
Krav i 700 MHz-bandet kan ge bättre täckning och kapacitet
PTS har lämnat rapport till regeringen om framtida användningen i 700 MHz-bandet.

Se nyhet och rapporten

2015-04-14
Slutlig förstudierapport
En remissammanställning och den slutliga förstudierapporten efter remiss har tagits fram.
Slutlig förstudierapport
Remissammanställning

2015-03-03
Remiss av förstudierapport om framtida användning av 700 MHz-bandet
PTS har genomfört en förstudie om bandet. Externa intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på förstudierapporten.
Ta del av remissen

2014-09-16
Konsultation 700 MHz-bandet
PTS inleder en förstudie inför arbete med nytilldelning av bandet efter det att frekvensbandet inte längre upplåts för marksänd tv och efterfrågar marknadsaktörernas synpunkter.
Ta del av konsultationen här.

2014-04-24
Uppdrag att utreda den framtida användningen av 700 MHz-bandet (694-790 MHz)
Ta del av regeringsuppdraget


2014-04-24

Uppdrag att planera frekvensutrymme för marksänd tv efter den 31 mars 2017
Ta del av regeringsupdraget

2014-02-27
Regeringsbeslut om sändningsutrymme för tv-sändningar
Ta del av regeringens beslut