Frågor och svar om auktionerna i 3,5 och 2,3 GHz-banden

Här publiceras inkomna frågor om tilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-bandet och PTS svar på dessa frågor.

arrow 1. Kan en budgivare registreras för ett potentiellt säkerställt utträdesbud genom att tillsammans med ett klockbud för noll block lägga ett utträdesbud för fyra block och i samma budrunda lägga ytterligare utträdesbud för exempelvis fem, tre, två och/eller ett block?

Nej, budgivaren registreras för ett potentiellt säkerställt utträdesbud genom att med en budrätt för minst 4 block lägga ett klockbud för 0 block och i samma budrunda lägga endast ett utträdesbud för exakt 4 block (80 MHz). Dvs. inte i kombination med andra utträdesbud.

arrow 2. Hur mycket betalar man i placeringsdelen av auktionen? Betalar man näst högsta priset för aktuell placering?

Placeringsdelen genomförs som en andraprisauktion, vilket innebär att budgivarna eventuellt behöver betala för placeringen och priset beräknas utifrån alternativkostnad i respektive frekvensband. En budgivares alternativkostnad beräknas genom att identifiera den placering av alla tillstånd som skulle generera högst värde utifall budgivarens bud skulle vara noll, och dra ifrån det värde som den totalt sett vinnande placeringen ger, exklusive budgivarens bud (se regler i avsnitt 5.3.3 i allmän inbjudan).

arrow 3. Kan man lägga flera bud på olika placeringar i placeringsdelen av auktionen?

Ja, placeringsdelen för ett frekvensband genomförs endast i en budrunda där budgivarna får bjuda på alla sina möjliga placeringar. Budgivarna får bjuda på fler än en av de presenterade placeringarna som garanterar sammanhängande frekvensutrymmen för respektive budgivare.

arrow 4. Vad heter konsulten som utvecklar auktionsregler och mjukvara?

Konsulten heter DotEcon och är lokaliserad i London.

arrow 5. Kommer PTS publicera information om budrundor, budnivåer och ökningar på PTS webbplats?

Nej, PTS kommer inte publicera information om budnivåer utanför auktionsmjukvaran, där den informationen görs tillgänglig klockrunda för klockrunda. Information om planer för budnivåer och ökningar av dessa kommer inte att göras tillgänglig för allmänheten eller budgivarna.

arrow 6. Vilka kommer erhålla information om säkerställda bud? Kommer sådan information endast delges den som innehar budet eller kommer även övriga budgivare delges den informationen?

Den budgivare som innehar ett säkerställt utträdesbud kommer delges den informationen. PTS avser dock inte explicit ge information om antal säkerställda bud till övriga deltagare. PTS avser däremot att informera huruvida en budgivare är ensam om att lägga ett klockbud i föregående budrunda om den sammanlagda efterfrågan överstiger utbudet i 3,5 GHz-bandet.

arrow 7. Om budgivare lägger exakt samma utträdesbud. Vems bud blir då vinnande?

Om lagda utträdesbud är exakt samma avgör slumpen vilket bud som rankas högst.

arrow 8. Finns det risk för osålda block?

Ja det finns viss risk för osålda block. Därför finns det möjlighet att lägga utträdesbud. Det är viktigt att lägga utträdesbud för alla de möjliga antal block man är intresserad av att köpa i samband med minskning av sin efterfrågan.

arrow 9. Kan utträdesbud lagda i tidigare budrundor komma att bli gällande under senare budrundor i auktionen?

Ja, ett utträdesbud är bindande för hela klockauktionen med undantag för det fall budgivaren senare har säkerställt utträdesbud. Ett sådant bud från en tidigare budrunda kan komma att bli ett vinnande bud i den kombination för vilken det maximala sammanlagda värdet uppnås (se exempel i avsnitt 5.5.3 i allmän inbjudan).

arrow 10. Kan klockbud lagda i tidigare rundor komma att bli giltiga under senare budrundor även om dessa inte lagts som utträdesbud?

Nej, ett klockbud för ett antal block är bindande i den aktuella budrundan. Ett sådant klockbud ersätts av nytt klockbud för lika många eller färre block till en högre budnivå i nästa klockrunda. I det fall klockbudet avser färre block finns möjligheten att lägga utträdesbud (se avsnitt 5.3.2.5  i allmän inbjudan). 

arrow 11. Hur länge är bud bindande?

Se svar på frågorna 9 och 10 ovan.

arrow 12. Budgivningen (i klockauktionen som huvuddel) stannar när summan av alla klockbud från senaste rundan och eventuella säkerställda utträdesbud inte ger någon överefterfrågan. Om det varken är över- eller underefterfrågan, blir då klockbud i sista rundan och säkerställda bud vinnande bud?

Ja, det är bara klockbud och säkerställda utträdesbud (endast 3,5 GHz-auktionen) som bidrar till den totala efterfrågan och de utgör därmed totalt 15 block, vilket är lika med utbudet. Kombinationerna av antalet klockbud och säkerställda bud kan dock se olika ut beroende på hur klockauktionen har utvecklats.  

arrow 13. Exemplet i avsnitt 5.5.3 i allmän inbjudan illustrerar hur man, i ett specifikt fall, hanterar om de nämnda buden ger underefterfrågan. Finns det någon generell beskrivning av vilka bud som man skall ta hänsyn till i en sådan process?

PTS kommer identifiera de värdemaximerande kombinationerna av de bud som:

  • sammantaget inte överstiger utbudet,
  • inkluderar alla säkerställda bud (3,5 GHz-bandet) och
  • inkluderar exakt ett bud per budgivare.

PTS har lagt till information om detta i den slutliga versionen av allmän inbjudan (se avsnitt 5.3.2.7 i allmän inbjudan).

arrow 14. Vid underefterfrågan skall enligt exemplet i avsnitt 5.5.3 hänsyn även tas till andra utträdesbud som då kan ersätta eller komplettera de bud som annars skulle bli vinnande. Skall hänsyn tas till alla utträdesbud? Enligt definitionen blir ett säkerställt bud vinnande. Betyder det att ingen hänsyn tas till den budgivarens övriga utträdesbud?

Ja, inget annat bud än det som utgör ett säkerställt utträdesbud (vinnande bud) är relevant för den budgivaren (se även fråga 9).

arrow 15. Tar beräkningen någon hänsyn till eventuellt osålt spektrum?

Nej, i auktionsreglerna värderas ett eventuellt osålt block till noll (0) SEK och PTS värderar inte på något annat sätt de möjliga kombinationerna med hänsyn tagen till om de inkluderar osålda block eller inte.

arrow 16. Kommer ”sammanlagd efterfrågan i föregående runda” att redovisas med exakt värde?

Ja det redovisas i totalt antal efterfrågade block (se avsnitt 5.3.2.8).

arrow 17. På vilka grunder anser PTS att tillstånden är frekvensgeneriska? Exempel: Om en budgivare t ex vill ropa in 80 MHz och har en ambition att lansera i Stockholm, Göteborg och Malmö före 2021, så kommer olika frekvensblock att värderas olika. Om budgivaren i placeringsrundan hamnar i 3640 – 3720 MHz måste budgivaren senare förhålla sig till primära tillstånd i 3640 – 3660 MHz (nationellt), 3660 – 3720 MHz (större delen av stor-Stockholm (Stockholm, Solna, Sundbyberg, Täby, Värmdö)) och 3700 – 3720 MHz (Göteborg, Malmö + ytterligare Stockholms kommuner). Om budgivaren i placeringsrundan istället hamnar i 3420 – 3500 MHz måste budgivaren senare förhålla sig till primära tillstånd i 3420 – 3438 MHz (Malmö och Värmdö). För en sådan budgivare skulle dessa två olika placeringar vara allt annat än generiska.

I bilaga C till allmän inbjudan finns detaljerad information om användning av befintliga tillstånd för respektive frekvensblock i 3,5 GHz-bandet. Utav de 15 frekvensblock som går att bjuda på i klockauktionen för 3,5 GHz-bandet används sju block av befintliga tillståndshavare. PTS sammanlagda bedömning är att användningen av dessa sju block är mycket begränsad både geografiskt och i tid (som längst t.o.m. mars 2023) och att frekvensblocken anses tillräckligt likvärdiga för att kunna hanteras frekvensgeneriskt. Nya tillståndshavare har möjlighet att kontakta befintliga tillståndshavare för eventuella överenskommelser om användning, samarbete, uthyrning etc.

arrow 18. Hur ska en (ny) tillståndshavare enligt PTS agera för att skydda befintliga tillståndshavare? Vilka åtgärder ska vidtas för att störning ska upphöra? Handlar det enligt PTS om t ex nedsläckning av basstation eller reducering av kanalbredd?

Så som beskrivs i villkor 16 i bilaga A till allmän inbjudan får ny tillståndshavare inte orsaka skadlig störning på befintlig användning under giltighetstiden för befintliga tillstånd (se lista över befintliga tillståndshavare i bilaga C till allmän inbjudan). Befintlig användning skyddas inom hela kommunen där tillståndet gäller.

För att skydda befintlig användning ska den nye tillståndshavaren planera sin utbyggnad så att villkor 17 i bilaga A är uppfyllt, dvs. den spektrala effektflödestätheten får inte överstiga
-112 dBW/m2/MHz, på gräns mot och inom kommun där samma frekvensutrymme används av befintlig tillståndshavare (se bilaga C). I praktiken innebär det att ny tillståndshavare inte kan bygga ut inom kommun med befintlig användning i samma frekvensutrymme.

För skydd av befintlig användning i angränsande frekvensutrymme utgår ny tillståndshavare från samma BEM som för skydd mellan olika nya tillståndshavare i angränsande frekvensutrymme, enligt villkor 18 i bilaga A. Men om skadlig störning orsakas befintlig användning i angränsande frekvensutrymme, trots att villkor 18 i bilaga A uppfylls, ska någon åtgärd vidtas för att störningen ska upphöra. En sådan åtgärd kan exempelvis vara att släcka ner en basstation.

Nya tillståndshavare har möjlighet att koordinera med befintliga tillståndshavare för eventuella överenskommelser om användning.

arrow 19. Vad är den konkreta konsekvensen av kravet att den spektrala effektflödestätheten inte får överstiga -112 dBW/m2/MHz? Kan en makrosite enligt PTS byggas på en plats där detta krav är tillämpligt?

Troligen kan en ny tillståndshavare inte bygga en makrosite inom kommun där befintlig tillståndshavare använder samma frekvensutrymme eftersom villkoret om att spektrala effektflödestätheten inte får överstiga -112 dBW/m2/MHz gäller i hela kommunen. Vilken utbyggnad som uppfyller detta krav kan PTS inte ge något generellt svar på. Ny tillståndshavare ansvarar för att verifiera att ny utbyggnad uppfyller kravet.

arrow 20. Hur menar PTS att nya tillståndshavare ska kunna bedöma om befintliga tillståndshavare kommer att störas eller inte? Kommer PTS att publicera en lista med koordinater för alla befintliga sändare, inklusive dessa sändares antennriktning?

Befintlig användning ska skyddas inom den kommun där befintligt tillstånd gäller. Nya tillståndshavaren ska planera sitt nät och vara restriktiva i kommuner där befintliga tillstånd finns och används. Vid behov kan den nya tillståndshavaren göra egna mätningar. Hela kommunen och angränsande kommuner ska skyddas enligt villkor 16, 17 och 18 (bilaga A till allmän inbjudan). Se även svar på fråga 18.

PTS kommer inte publicera någon information om befintliga sändare, men det är möjligt för en ny tillståndshavare att kontakta befintliga tillståndshavare för att koordinera och inhämta samtycke för sin användning.

arrow 21. Om PTS inte avser publicera en sådan lista med bland annat sändarkoordinater och antennriktningar, hur menar PTS att nya tillståndshavare ska kunna bedöma huruvida ny användning kommer att störa eller inte störa befintlig användning?

Se svar på frågorna ovan. Den nya tillståndshavaren ska planera sitt nät och vara restriktiva i kommuner där befintliga tillstånd finns och används. Vid behov kan den nya tillståndshavaren göra egna mätningar. Om skadlig störning på befintlig användning orsakas av en ny tillståndshavare ska denne åtgärda störningen, t.ex. genom att stänga ner aktuell basstation, åtminstone tills man har hittat en alternativ lösning som inte orsakar skadlig störning.

arrow 22. Hur ska situationer hanteras som innebär att befintliga tillståndshavares användning förändras efter det att nya tillståndshavare har investerat i utbyggnad? T ex vad händer om en befintlig tillståndshavare bygger en ny sändare efter att den nya tillståndshavaren byggt en basstation. Måste då den nya basstationen släckas ned? Vilka risker ser PTS med detta?

Befintliga tillståndshavare har prioritet i bandet fram till slutet av mars 2023 (senast) inom den(de) kommun(er) där de befintliga tillstånden gäller.  Om en befintlig tillståndshavare utan användning idag bygger ut sitt nät, och en ny tillståndshavare redan har byggt ett nät som orsakar skadlig störning inom kommun med befintligt tillstånd utan samtycke från befintlig tillståndshavare, kan den nye tillståndshavaren bli tvungen att släcka ner aktuell basstation. PTS ser att detta är en situation som skulle kunna uppstå och att detta kan begränsa tillgången till vissa geografiska områden. PTS anser dock att dessa begränsningar är så pass kortvariga i tid och små i geografi att det bör vara något nya tillståndshavare kan hantera.

arrow 23. Skall villkor 12 i bilaga A tolkas som att 3400-3420 MHz inte får ingå i en bredare kanal även om man uppfyller villkor 5?

Nej, 3400-3420 MHz får ingå i en bredare kanal så länge övriga villkor är uppfyllda. Det är dock inte tillåtet att använda blocket för supplemental UL.

arrow 24. Skall villkor 6 i bilaga A ses som ett förbud mot uthyrning av 3400-3420 MHz eller överlåtelse av endast detta delband?

Ja, för det fall 3400-3420 MHz ska överlåtas eller hyras ut så måste även 3420-3440 MHz ingå i överlåtelsen/uthyrningen.

arrow 25. Does "at least the clock price in the preceding round" (ref. page 32 in the Swedish version and page 33 in the English version) mean equal to the clock-round price in the previous round, or does it mean 1 SEK higher than the clock-Round price in the previous round?

Lägst budnivån i föregående budrunda innebär att priset per block i ett utträdesbud ska vara lika med eller högre än den budnivån.

arrow 26. Does "strictly lower than the clock price in the current round" (ref. Page 32 in the Swedish version and page 33 in the English version) mean the clock-round price in the current round minus 1 SEK?

Ja. (En budgivare kan lägga utträdesbud med noggrannheten 1 SEK. Budnivåerna för klockbud kommer däremot att avrundas till hela tusentals SEK.)

arrow 27. Does "i den sista budrundan" (ref page 33 in the Swedish version and page 34 in the English version) in "…PTS will construct a set of bids that includes all valid exit bids, any secured exit bids (in the bandwidth assignment stage for the 3.5 GHz band only) and the final clock bids…" refer to a) all valid exit bids, b) any secured bids (in the bandwidth assignment stage for the 3.5 GHz band only) and c) clock bids, or does it only refer to c) clock bids? Do we understand it correctly that "valid exit bids" in previous rounds also will be taken into account when the auctioneer determines the winning combination of bids?

Ja, alla utträdesbud är bindande och giltiga från det att de har lagts och under resten av auktionen med undantag för det fall budgivaren har ett säkerställt utträdesbud.

arrow 28. Consider a bidder submitting a "zero" bid (i.e. exits) in the 3.5 GHz auction and at the same time submitting an "exit bid" for 4 lots (1x80 MHz). Suppose that bidder has eligibility of 6 lots in that round. Such a bidder may submit "exit bids" for 6 lots and/or 5 lots in the same round. If the bidder does so, would the "exit bid" for 4 lots (1x80 MHz) still be considered as a "candidate secured exit bid"?

Nej, budgivaren registreras för ett potentiellt säkerställt utträdesbud genom att med en budrätt för minst 4 block lägga ett klockbud för 0 block och i samma budrunda lägga endast ett utträdesbud för exakt 4 block (80 MHz). Dvs. inte i kombination med andra utträdesbud för 6, 5, 3, 2 och/eller 1 block i exemplet i frågan.

arrow 29. Consider a scenario with e.g. 5 bidders. 2 bidders are bidding for 3 (or fewer) lots at the clock-round price in the 3.5 GHz auction, while the other three bidders are bidding for 4 lots or more. There is excess demand. In the next round one of the bidders bidding for 4 lots or more submits a "zero" bid (0 lots at the clock-round price) and an exit bid for 4 lots. The other bidders do not change their demand. a) Do we understand it correctly that the exit bid for 4 lots will become a "Secured exit bid" after the round in question (and that the bidder will be informed about it in the round report before the next round starts) since there are only two bidders bidding for 4 lots or more at the clock-round price? b) Do we understand it correctly that the bidders currently bidding for 3 lots or less are guaranteed to participate in a 2.3 GHz "Full-band bid stage" if and only if i) they do not win any 3.5 GHz spectrum and ii) they submitted a clock-round bid for 4 lots or more earlier in the auction?

a) Ja, eftersom endast maximalt två ytterligare budgivare kan efterfråga 80 MHz eller mer i den fortsatta klockauktionen. Efterfrågan från budgivare på som mest 3 block kan inte påverka fastställandet av ett säkerställt utträdesbud för andra budgivare och inte heller öka i följande bundrundor.

b) Ja, eftersom det i exemplet är minst fyra budgivare kan budgivare genom att uppfylla båda villkoren kvalificera sig för helbandsauktion om 80 MHz i 2,3 GHz-bandet.

arrow 30. Regarding the position auctions and alternative cost ("second price") logic. For completeness, could PTS please confirm that no bidder will ever pay more than own bid in either of the positions auctions. This is not listed as a condition on page 35-36 in the Swedish version and page 35-37 in the English version.

Det är rätt uppfattat, dvs. likviden för en budgivare i respektive placeringsrunda (möjligt med en placeringsrunda för 3,5 GHz och en för 2,3 GHz) kan aldrig överstiga det egna budet för den placering som är resultatet av en sådan runda.

arrow 31. Consider a situation with e.g. 5 bidders, where 4 bidders are bidding for 4 lots or more at the clock-round price, while the 5th bidder exits the auction and submits an exit bid for 4 lots. a) Do we understand it correctly that the exit bid of the 5th bidder will not be regarded as a "secured exit bid" after the round? b) Do we understand it correctly that if two of the other 4 bidders in later rounds bids for less than 4 lots at the clock-round price, then the exit bid for 4 lots of the 5th bidder will become a "secured exit bid"?

a) Med förutsättningarna i exemplet i frågan kommer ett 0-klockbud tillsammans med ett utträdesbud om 4 block från den femte budgivaren medföra att budgivaren registreras för ett potentiellt säkerställt bud. Det kommer att bibehållas för återstoden av auktionen och skulle kunna komma att utgöra ett säkerställt utträdesbud senare.

b) Ja, eftersom endast maximalt två ytterligare budgivare kan efterfråga 80 MHz eller mer i den fortsatta klockauktionen. Efterfrågan från budgivare på som mest 3 block kan inte påverka fastställandet av ett säkerställt utträdesbud för andra budgivare och inte heller öka i följande bundrundor.

arrow 32. Example 4B page 41 in the Swedish version and page 42 in the English version . In this example it is assumed that bidder Z bids for 1 lot at the clock-round price of 280. Do we understand it correctly that bidder Z in such a case could not have submitted the "candidate secured exit bid" for 4 lots at 250, reflecting that such a bid would have required bidder Z to exit the auction (i.e. bids for "zero" lots) in the same round? If we are not correct, could PTS please clarify.

Det stämmer. Ett potentiellt säkerställt utträdesbud för 250 per block från budgivare Z förutsätter även Z lagt ett 0-klockbud i samma budrunda, vilket minskar efterfrågan och budrätten till 0 för Z. Utan budrätt i en senare budrunda med budnivån 280 kan budgivare Z inte lägga ett klockbud om 1 block. 

arrow 33. In order to be qualified for a "Full-band bid stage" 2.3 GHz auction a bidder must have bid for 4 lots (or more) at the clock-round price and not win any 3.5 GHz spectrum (assuming 4 qualified bidders or more). Do we understand it correctly that a bidder who – in the first round – submits a zero-bid at the reserve price (i.e. the clock-round price) and an “exit” bid for 4 lots at the reserve price is not qualified for the 2.3 GHz auction? If not, please clarify.

Nej, det krävs att budgivaren har lagt minst ett klockbud på minst 80 MHz, dvs. 4 block eller mer, i klockauktionen för 3,5 GHz-bandet. (Just det fall som beskrivs i frågan kan dock inte uppstå. Om en budgivare lägger ett 0-klockbud redan i den första budrundan (budnivån är då lägsta bud per block) kan inte både villkoret för lägsta bud på 100 miljoner SEK per block om 20 MHz och villkoret att utträdesbudet per block ska vara lägre än budnivån i den aktuella bundrundan uppfyllas.)

arrow 34. Från vilket datum ska bankgarantin vara giltig?

En bankgaranti som följer mallen ska vara giltig från det datum den utfärdas av banken till och med den 31 maj 2021.