GSM på fartyg

Marknäten i Sverige som tillhandahåller mobiltelefoni och andra elektroniska kommunikationstjänster ger ibland sämre eller ingen täckning alls på längre avstånd från land. Både passagerare och anställda på fartyg vill ändå ha möjlighet att ringa ute till havs. Sverige var bland de första i Europa att ge tillstånd att använda radionät för GSM-verksamhet på fartyg på svenska vatten.

I dag finns både beslut och rekommendation från EU-kommissionen som gäller 900 MHz- och 1800 MHz-banden och användningen av GSM på fartyg på territorialhav inom Europeiska unionen. PTS har implementerat bestämmelserna genom att föreskriva ett undantag från kravet på tillstånd för radiosändare.

De svenska föreskrifterna innebär att operatören inte behöver tillstånd i frekvensbanden om användningen begränsas till svenskt territorialhav, två sjömil från baslinjen, och det är ett fartyg som är registrerat i Sverige. Om fartyget är utländskt behövs ett tillstånd från flaggstaten. För att undantaget ska gälla finns också uteffektbegränsningar och andra tekniska krav samt krav på att endast inomhusantenner får användas mellan två- och tolv sjömil från baslinjen.

Aktuella föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för GSM på fartyg finns i de förekrifter som PTS publicerar.

Användningen av GSM på fartyg på inre vatten omfattas inte av undantaget utan är fortfarande tillståndspliktig.

Kommissionens beslut (pdf)

Kommissionens rekommendation (pdf)