Behandling av personuppgifter

PTS (Post- och telestyrelsen) är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för. Exempelvis behandlar PTS personuppgifter vid ärendehantering, främjandearbete och samverkan samt vid hantering av frågor och prenumerationer.

For information in English, please contact PTS at dataskyddsombudet(a)pts.se

För PTS är det av stor vikt att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Denna text syftar till att ge information om PTS behandling av personuppgifter. Beskrivningen syftar också till att ge information som underlättar för de som PTS behandlar personuppgifter om att ta tillvara sina rättigheter enlighet dataskyddsförordningen.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) webbplats om vad som menas med personuppgifter

Post- och telestyrelsens dataskyddsombud (DsO/DPO)

Post- och telestyrelsen är en myndighet och har därmed, i enlighet med artikel 37 i EU:s dataskyddsförordning, utnämnt ett dataskyddsombud (DsO).

Jacob Stjernberg är Post- och telestyrelsens DsO och arbetar med frågor som gäller myndighetens efterlevnad av EU:s dataskyddsförordning.

Du kan kontakta dataskyddsombudet hos PTS om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör behandling av dina personuppgifter, e-post: dataskyddsombudet(a)pts.se
eller per post: Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm, märk kuvertet med ”PTS dataskyddsombud”.

För att behandling av personuppgifter ska vara laglig krävs att det finns stöd för behandlingen i någon av de rättsliga grunder som anges i dataskyddslagstiftningen. I samband med att PTS lämnar information om behandlingen av personuppgifter nedan anger PTS också den rättsliga grund PTS har som stöd för behandlingen. När PTS anger att allmänt intresse är det rättsliga grunden för behandlingen menas att behandlingen är väl avvägd för PTS uppdrag eller för PTS förvaltning och funktion.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) webbplats om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar. Dataskyddsförordningen hindrar inte att personuppgifter i allmänna handlingar lämnas ut. Eftersom PTS är en myndighet blir meddelanden som skickas till PTS som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs, registreras och som vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Vid hantering av allmänna handlingar följer PTS bestämmelser i bl.a. offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den rättsliga grunden för den hanteringen är det som i lagstiftningen kallas rättslig förpliktelse.

Läs mer om offentlighetsprincipen på regeringens webbplats

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid tillsyn, tvistlösningar, incidentrapportering och utredningar

PTS behandlar personuppgifter för att kommunicera och handlägga ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i PTS myndighetsutövning.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid tillhandahållande av e-tjänster och i sitt arbete med kommunikations­lösningar för personer med funktionsnedsättningar

PTS behandlar uppgifter som en del av utförandet av tjänsten. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. I de fall utförandet av tjänsten kräver att PTS behandlar känsliga personuppgifter är den rättliga grunden för denna behandling "viktigt allmänt intresse".

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid hantering av ansökan om tillstånd och anmälan av verksamhet

PTS behandlar personuppgifter om kontaktperson hos den som söker det aktuella tillståndet. Uppgifterna behandlas för att handlägga ärendet samt för att administrera innehav, t.ex. vid adressändring  och som underlag för fakturering av årsavgifter för innehav av tillstånd. Behandlingen är nödvändig som ett led i PTS myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid samverkan, till exempel forum och arrangemang och kurser

PTS behandlar kontaktuppgifter till den som är kontaktperson eller har anmält sig till en kurs. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.  I de fall bilder eller filmer hanteras är den rättliga grunden för denna behandling samtycke

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid beställningar av informationsmaterial

PTS behandlar personuppgifter i samband med beställning av produkter från myndighetens beställningstjänst. Behandlingen sker för att administrera beställningen och den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med beställningen.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid prenumeration på pressmeddelanden och nyhetsbrev

PTS behandlar personuppgifter i samband med anmälan om prenumeration på myndighetens pressmeddelanden och nyhetsbrev. Behandlingen sker för att PTS ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen. Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan som prenumerant.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid ansökan om anställning

PTS behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om anställning skickas in till PTS. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid genomförande av offentlig upphandling enligt LOU

Vid offentlig upphandling behandlar PTS personuppgifter för att kommunicera och handlägga ärenden. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i upphandlingsärenden är det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse.

När PTS ingår ett avtal behandlar PTS personuppgifter  i syfte att genomföra avtalsuppföljning, fakturahantering och ekonomisk uppföljning. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är det som i lagstiftningen kallas fullgörande av avtal.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid förfrågningar och meddelanden som kommer in via e-post i övrigt

PTS behandlar personuppgifter för att kommunicera med den som lämnar in en förfrågan och för att handlägga ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är vanligtvis att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i PTS myndighetsutövning. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter kan även vara det som i lagstiftningen kallas rättliga förpliktelse, intresseavvägningen eller avtal.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter inom ramen för arbetet med statistikinsamling.

I PTS arbete med statistikinsamling kan gatuadresser, koordinater och byggnads-ID förekomma. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller en rättslig förpliktelse.

arrow Så behandlar PTS personuppgifter som samlas in genom PTS webbplatser

PTS loggar besökare till PTS webbplatser av säkerhetsskäl i syfte att skydda myndigheten mot obehöriga intrång och virus. Detta innebär att besökarnas ip-adresser registreras och kan undersökas i händelse av incidenter. De insamlade ip-adresserna gallras med regelbundenhet.

Vidare avidentifieras de uppgifter som loggas och används av PTS för att undersöka hur webbplatserna används och därmed kunna möta besökarnas informationsbehov på bästa sätt.

PTS lämnar inte uppgifter vidare till andra och använder i normalfallet inte tredjepartsprodukter som samlar in och sänder användaruppgifter till externa parter. De undantag som finns anges vid respektive tjänst/webbplats.

arrow Kategorier av personuppgifter som behandlas

De kategorier av personuppgifter som PTS behandlar är främst kontaktuppgifter. Eftersom PTS hanterar många ärenden som avser en organisation av något slag är det vanligt att PTS behandlar namn och adress till utsedd kontaktperson för organisationen. PTS kan också behandla kontaktuppgifter till enskilda, till exempel namn och adress till personer som sökt anställning på PTS eller personer som ansökt om tillstånd för båtradio.

I enstaka fall förekommer att PTS behandlar känsliga personuppgifter (i dataskyddsförordningen kallat särskilda kategorier av personuppgifter), det kan till exempel vara uppgifter om hälsa som lämnas i ansökningar om arbete som skickas in till PTS eller som registreras i samband med tillhandahållandet av kommunikations­lösningar för personer med funktionsnedsättningar.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats om känsliga personuppgifter

arrow De som kan ta del av uppgifterna

På PTS är det främst de medarbetare som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter som kommer att ta del av uppgifter. Men konsulter som utför arbete åt PTS kan också få åtkomst till personuppgifter i samband med sitt uppdrag. I de fall klagomål som gäller PTS verksamhetsområde leder till att PTS inleder tillsyn, kan personuppgifter i anmälan/klagomålet lämnas till den aktör som är föremål för tillsynen. PTS kan dessutom vara skyldig att lämna ut personuppgifter i enlighet med offentlighetsprincipen (se ovan under rubriken Offentlighetsprincipen) eller annan lag eller förordning. I vissa fall behöver PTS också lämna ut uppgifter till andra myndigheter.

För vissa behandlingar av personuppgifter använder sig PTS av personuppgiftsbiträden, bland annat för olika typer av it-tjänster, samt för att tillhandahålla e-tjänster och kommunikations­lösningar för personer med funktionsnedsättningar och vid hanteringen av bredbandsstöd. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som PTS har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med PTS omfattar. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats om personuppgiftsbiträden

arrow Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

PTS lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändig för respektive behandling eller vad som följer av tillämpliga regelverk i till exempel arkivlagen och bokföringslagen.

För statliga myndigheter är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. PTS följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling ska sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

arrow Dina rättigheter som registrerad

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. För att registrerade ska ha kontroll över sina egna uppgifter har registrerade bland annat rätt att få tillgång till registrerad information. I vissa fall kan de registrerade också få sina uppgifter rättade eller raderade. De registrerade har även rätt att göra invändningar mot behandlingen och, om vissa förutsättningar är uppfyllda, kräva begränsning av behandling.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats om registrerades rättigheter

arrow Om du vill utöva dina rättigheter eller har synpunkter på PTS behandling av dina personuppgifter

Om du som registrerad hos PTS vill utöva dina rättigheter eller har frågor eller synpunkter som rör myndighetens behandling av dina personuppgifter, kan du vända dig till PTS dataskyddsombud, e-post dataskyddsombudet@PTS.se. PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Du kan också lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 814, 104 20 Stockholm, e-post: imy@imy.se.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid hantering av bredbandsstöd

PTS behandlar personuppgifter om kontaktpersoner (i form av namn, telefonnummer och e-postadress) för de som ansöker om bredbandsstöd samt uppgifter om byggnads-ID och koordinater. Uppgifterna behandlas för att handlägga ärenden om bredbandsstöd. Behandlingen är nödvändig som ett led i PTS myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter för webbsidor som omfattas av SDG-förordningen

Alla webbsidor på PTS webbplats som omfattas av EU:s SDG-förordning (Single Digital Gateway) är märkta med Your Europes logotyp. Dessa sidor är taggade med metadata och samlar in besöksstatistik enligt EU-kommissionens krav. Det som samlas in är uppgifter om land samt teknisk utrustning (desktop, mobil eller surflatta).