Nya LEK

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) ska leda till att användare får tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer. Det ska finnas ett brett urval av tjänster som uppfyller användarnas behov vad gäller pris, kvalitet och kapacitet. Verktygen för att uppnå detta är effektiv konkurrens, innovation, internationell harmonisering samt krav på säkerhet i nät och tjänster.

Observera att vi har gjort uppdateringar på flera delar av webbplatsen utifrån nya LEK. Det är möjligt att viss information saknas utifrån nya LEK men vi arbetar för att åtgärda detta så snart som möjligt.

En överblick av lagen

Reglerna styr PTS i arbetet med att besluta om tillstånd för att använda radiosändare och nummer. De ger också PTS möjlighet att besluta om skyldigheter för att stärka konkurrensen, säkerheten och konsumentskyddet inom elektronisk kommunikation.

När PTS tillämpar lagen ska myndigheten särskilt beakta Sveriges säkerhet liksom elektroniska kommunikationers betydelse för yttrandefrihet och informationsfrihet.

Ta del av hela lagen här: 

Regeringens proposition finns här: 

Lagens kapitel och deras innehåll

Lagen består av 15 kapitel. Här är en kortfattad översikt över vad kapitlen innehåller: 

 • Kapitel 1: Allmänna bestämmelser och definitioner.
 • Kapitel 2: Information om krav på att anmäla sin verksamhet till PTS.
 • Kapitel 3: Tillståndsgivning för användning av radiosändare.
 • Kapitel 4: Tillståndsgivning för användning av nummer.
 • Kapitel 5: Konkurrensfrämjande regler om bland annat tillträde till nät och samtrafik.
 • Kapitel 6: Samhällsomfattande tjänster som tillgång till telefoni och internet i fasta bostäder och företag.
 • Kapitel 7: Tjänster till slutanvändare – skyldigheter för operatörer om bland annat information till slutanvändare, nummerportering och nödkommunikation.
 • Kapitel 8: Säkerhet i nät och tjänster. Regler om åtgärder för säkerhet i nät och tjänster och skydd av uppgifter samt om skyldighet att rapportera säkerhetsincidenter.
 • Kapitel 9: Behandling av trafikuppgifter samt integritetsskydd.
 • Kapitel 10: Skyldigheter om att lämna uppgifter till myndigheten, exempelvis för statistikinsamling och analys.
 • Kapitel 11: Bestämmelser om hur tillsyn och tvistlösning går till.
 • Kapitel 12: Bestämmelser om sanktionsavgifter.
 • Kapitel 13: Bestämmelser om straff vid brott mot vissa regler.
 • Kapitel 14: Information om avgifter.
 • Kapitel 15: Information om överklagande av myndighetens beslut.

Föreskrifter kopplade till lagen

PTS har tagit fram nya föreskrifter inom området elektronisk kommunikation, som ska ersätta tidigare föreskrifter på området. Föreskrifterna träder i kraft samma dag som den nya lagen, den 3 juni 2022, med undantag för föreskrifterna för säkerhet i nät och tjänster som beräknas träda i kraft den 1 augusti 2022.  

Utöver de föreskrifter som beslutats med anledning av införandet av den nya lagen finns ett antal föreskrifter som meddelats med stöd av den tidigare lagen som inte ändras nu. Anledningen är att de bygger på regler som överförs till den nya lagen. De gäller därför på samma sätt som tidigare, trots att de hänvisar till en bestämmelse i den tidigare lagen.

PTS avser att se över dessa föreskrifter och ändra hänvisningarna så snart det är möjligt för att undvika missförstånd, men under tiden fram till dess gäller alltså föreskrifterna i sin nuvarande lydelse.

PTS föreskrifter om spektrumauktioner har upphävts

PTS bemyndigande att meddela föreskrifter om spektrumauktioner finns inte i den nya lagen. Lagändringen innebär att PTS fortsättningsvis enbart meddelar villkor för spektrumauktioner i beslut om urvalsförfarande och allmän inbjudan. Därmed har myndighetens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner upphävts genom föreskrifter (PTSFS 2022:1) om upphävande av Post-och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner.