Verksamhet

PTS är en myndighet under Finansdepartementet. PTS leds av en styrelse som tillsätts av regeringen. Generaldirektör för myndigheten är Dan Sjöblom.

PTS anser att vardagen blir lättare för hushåll och företag i hela landet om det finns en fungerande marknad, där aktörerna tillhandahåller en mångfald av kommunikationstjänster. Konkurrensen ska vara hållbar, resurser som frekvenser och nummer ska utnyttjas effektivt och kommunikationerna ska vara säkra. Då skapas en långsiktig nytta för konsumenterna. PTS arbetar för att skapa goda förutsättningar för att marknaden ska fungera och griper in där det finns brister.

Finansiering

PTS löpande arbete finansieras huvudsakligen av avgifter som tas ut av operatörer samt företag och personer med tillstånd som PTS har tillsyn över, exempelvis tillstånd för olika typer av radioanvändning. Till det kommer bidrag och anslag för upphandling av tjänster för robusta kommunikationer och funktionshindrade samt främjande av bredbandsutbyggnad och grundläggande betaltjänster.

Myndighetens verktyg

PTS identifierar problem och försöker undanröja hinder för en fungerande marknad. I första hand agerar vi genom att analysera och beskriva marknaden, informera och föra dialog. Vi kan också lämna förslag till regeringen, till exempel om ändringar i lag.

Vi granskar operatörerna (tillsyn) med utgångspunkt i bland annat lagar och föreskrifter. Tillsynen inleds genom dialog. Om problem inte kan lösas på annat sätt kan vi fatta tvingande tillsynsbeslut (förelägganden) och besluta i tvister mellan operatörer.

När samhället ställer högre krav på den elektroniska kommunikationen än vad marknadens aktörer erbjuder kan PTS finansiera lösningar. Till exempel finansierar vi tjänster för personer med funktionsnedsättning och åtgärder för att öka robustheten i näten. Vi upphandlar telefoni för hushåll och företag och sätter i vissa fall villkor om täckning i samband med att vi tilldelar radiofrekvenser.