Berec

PTS deltar i arbetet inom Berec (Body of European Regulators for Electronic Communication) och IRG (independant Regulators' Group).

Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications) inrättades 2009 genom en EU-förordning.

Inom Berec arbetar regleringsmyndigheterna i Europa tillsammans för harmonisering och konkurrens till nytta för konsumenterna. Berec består av de 28 generaldirektörerna för EU:s regleringsmyndigheter samt EU-kommissionen. Regleringsmyndigheter från EFTE/EES och ansökarländer till EU är observatörer.

Berec har ett administrativt kontor i Riga.

Arbetet sker genom plenarmöten och genom deltagande i de många arbetsgrupper som finns under Berec och IRG.

Plenarmöten

Plenarmöten är en viktig del av arbetet. Kalender, agenda och dokument för plenarmöten med mera. 

Aktuell information om beslut vid det senaste plenarmötet.

Arbetsgrupper 

Det finns ett stort antal arbetsgrupper under Berec (och i viss mån även under IRG). Arbetsgrupperna tar fram rapporter och annat underlag till i första hand EU-kommissionen.

Många av arbetsgrupperna har fokus på konkurrensfrågor, men det finns också arbetsgrupper som tittar på konsument-, spektrum- och nätsäkerhetsfrågor.

Varje år beslutar Berec om ett arbetsprogram för det kommande året. Av detta framgår vilka arbetsgrupper som finns och vilka projekt (PRD) de arbetar med.

På Berecs webbplats finns även Berecs dokument och rapporter. 

IRG

PTS deltar även i IRG. IRG bildades 1997 i syfte att främja en enhetlig och harmoniserad tillämpning av EG-reglerna och att utarbeta en enhetlig regleringspraxis på området för elektroniska kommunikationer. Idag existerar Berec och IRG parallellt och organisationerna agerar och fungerar i många avseenden som en organisation. Organisationerna har samma ordförande. Men kommissionen deltar enbart i Berec och inte IRG.

Kontaktperson på PTS

Ola Bergström, ola.bergstrom@pts.se