Avgifter allmänt

Kostnaderna för PTS verksamhet finansieras till cirka 65 procent av avgifter som tas ut av dem som är anmälda och dem som har tillstånd.

Det går att skilja mellan två typer av avgifter:

  • avgifter kopplade till ett tillstånd
  • omsättningsbaserade avgifter som de anmälda ska betala

 

Det är viktigt att poängtera att omsättningsbaserade avgifter härrör från omsättningen i den anmälda verksamheten. Ett företag som även har andra produkter och tjänster belastas inte med avgifter på hela omsättningen, utan bara på den del som anmälan avser

Avgifterna tas ut inom olika områden

Post

Företag som befordrar post betalar en viss avgift. Årsavgiften beräknas utifrån antal förmedlade försändelser. Om antalet utdelade brev närmast föregående kalenderår  understiger 4 000 000, ska företagen betala 4 000 kr. Om antalet utdelade brev närmast föregående kalenderår uppgår till minst 4 000 000 betalar företagen högst 0,0154 kronor per utdelat brev.

Företagen ska också betala en avgift för brev som saknar adressat eller avsändare (obeställbara) och som sänds in till PTS. För exakta belopp se PTS föreskrift om avgifter.

Elektronisk kommunikation

De som är anmälda för att de tillhandahåller allmänna kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster betalar 0,158 procent av sin årsomsättning avseende denna verksamhet i årlig avgift om omsättningen under närmast föregående år uppgår till 5 miljoner kronor eller mer. Avgiften för anmälda som har en årsomsättning som uppgår till mindre än 5 000 000 kr är 4 000 kr.

Anmälda betalar också en årlig avgift för marknadskontroll av radioutrustning enligt utrustningslagen (RED) som motsvarar 0,0065 procent av årsomsättningen om omsättningen under närmast föregående år uppgår till 5 miljoner kronor eller mer. Understiger omsättningen 5 miljoner kronor uppgår årsavgiften till 100 kr för kontroll enligt radioutrustningslagen.

PTS tar även ut en avgift från tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät som är anmälda hos myndigheten. Avgiften ska finansiera PTS verksamhet som bedrivs med stöd av utbyggnadslagen.

Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen om elektronisk kommunikation, vars anmälningspliktiga omsättning uppgår till 30 miljoner kronor eller mer, ska betala en årlig avgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar (beredskapsavgift) som gäller elektronisk kommunikation. Årsavgiften uppgår till högst 0,173 procent av årsomsättningen i den verksamhet som anmälan avser.

De som har fått tillstånd att använda nummer betalar en viss avgift för detta. Avgiften grundar sig på hur många nummer operatören har den 9 januari det aktuella året.

Företag och privatpersoner som använder radiosändare betalar en viss avgift för detta. Avgiftens storlek beror på för vilket ändamål radiosändaren används. För exakta avgifter för radiosändare se bilagan till PTS föreskrift om avgifter. De som använder radiosändare betalar också avgifter för kontroll av radioutrustning.

Den som är kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster enligt artikel 3.20 EU:s förordning om elektronisk identifiering betalar 25 000 kr per år i avgift.