Avgifter allmänt

Kostnaderna för PTS verksamhet finansieras till cirka 65 procent av avgifter som tas ut av dem som är anmälda och dem som har tillstånd.

Det går att skilja mellan två typer av avgifter:

  • avgifter kopplade till ett tillstånd
  • omsättningsbaserade avgifter som anmälda enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK) samt aktörer som omfattas av lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster ska betala.

Det är viktigt att poängtera att omsättningsbaserade avgifter kopplade till anmälda enligt LEK härrör från omsättningen i den anmälda verksamheten. Ett företag som även har andra produkter och tjänster belastas inte med avgifter på hela omsättningen, utan bara på den del som anmälan avser

Avgifterna tas ut inom olika områden

Post

Företag som befordrar post betalar en viss avgift. Årsavgiften beräknas utifrån antal förmedlade försändelser. Om antalet utdelade brev närmast föregående kalenderår understiger 4 000 000, ska en fast avgift betalas. Om antalet utdelade brev närmast föregående kalenderår uppgår till minst 4 000 000 betalas en rörlig avgift per brev.

Företagen ska också betala en avgift för brev som saknar adressat eller avsändare (obeställbara) och som sänds in till PTS. För exakta belopp se PTS föreskrifter om avgifter.

Elektronisk kommunikation

De som är anmälda för att de tillhandahåller allmänna kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och har en omsättning som uppgår till 30 miljoner kronor eller mer betalar en rörlig avgift för anmälningspliktig verksamhet. Avgiften framgår av förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet.

Anmälda betalar också en årlig avgift för marknadskontroll av radioutrustning enligt utrustningslagen (RED)

PTS tar även ut en avgift från tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät som är anmälda hos myndigheten. Avgiften ska finansiera PTS verksamhet som bedrivs med stöd av utbyggnadslagen.

Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen om elektronisk kommunikation, vars anmälningspliktiga omsättning uppgår till 30 miljoner kronor eller mer, ska betala en årlig avgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar (beredskapsavgift) som gäller elektronisk kommunikation.

De som har fått tillstånd att använda nummer betalar en årlig avgift för varje tillstånd. Avgiften grundar sig på hur många nummer operatören har den 9 januari det aktuella året. Avgiften framgår av förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet.

Företag och privatpersoner som använder radiosändare betalar en årlig avgift för varje tillstånd. Avgiftens storlek beror på för vilket ändamål radiosändaren används. För exakta avgifter för radiosändare se bilagan till PTS föreskrift om avgifter. De som använder radiosändare betalar också avgifter för kontroll av radioutrustning (RED).

Den som är kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster enligt artikel 3.20 EU:s förordning om elektronisk identifiering betalar 25 000 kr per år i avgift.