Internationellt arbete

PTS deltar i ett flertal internationella organisationer. Mycket av arbetet har som mål att harmonisera de deltagande ländernas regler och därmed göra det enklare för såväl konsumenter som utrustningstillverkare och operatörer.

BEREC

BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) består av generaldirektörerna från EU:s regleringsmyndigheter, EU-kommissionen samt EFTA, men ansökarländer deltar också, däribland PTS (Post- och telestyrelsen). BEREC arbetar för en europeisk marknad för telefoni, internet och radio och bidrar till att utveckla standarder och övervaka gemensamma regler för gränsöverskridande nätverk och tjänster. Det europeiska samarbetsorganet är en viktig aktör när EU anpassar sitt regelverk för att möta den pågående digitaliseringen av samhället. BEREC:s arbete sker genom plenarmöten som hålls kvartalsvis, men också genom deltagande i de många arbetsgrupper som finns under BEREC och IRG.

BEREC-konsultationer

I enlighet med artikel 4.5 i förordning (EU) 2018/1971 ska BEREC samråda med berörda parter innan de antar yttranden, bästa praxis eller rapporter i lagstiftningen, samt ge dem möjlighet att skicka sina synpunkter på utkasten till handlingar på ett rimligt sätt tidsperiod. Aktuella konsultationer publiceras på BERECs webbplats.