Miljö- och klimatarbete

PTS miljöarbete ska vara integrerat med våra verksamheter. Det sker genom användningen av ett miljöledningssystem så att miljöhänsyn beaktas när PTS genomför sina uppdrag inom området elektronisk kommunikation och post.

Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Till stöd för arbetet finns PTS miljöpolicy samt miljömål och handlingsplan för 2020-2024, som också ska bidra till att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Sedan januari 2019 gäller även förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. PTS ska enligt förordningen bland annat utreda klimatförändringens påverkan på myndighetens verksamhet i en klimat- och sårbarhetsanalys, ta fram mål för sitt arbete med klimatanpassning och ha en handlingsplan för att nå målen.

Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete

Tillsammans är PTS miljö- och klimatmål möjliggörare för en långsiktig hållbar utveckling för myndigheten.

PTS miljöpolicy

PTS miljöarbete utgår från de riksdagsbundna miljömålen och gällande miljölagstiftning. PTS ska bidra till ett hållbart digitaliserat samhälle och att Sveriges miljömål och FN:s globala mål uppnås. PTS ska arbeta för att myndighetens direkta och indirekta miljöpåverkan minskar.

Detta gör vi genom att:

  • alla chefer och medarbetare tar hänsyn till miljö- och hållbarhetsaspekter i det dagliga arbetet
  • Medvetet arbeta med resurshushållning och livscykeltänkande
  • kontinuerligt följa upp och förbättra miljö- och hållbarhetsarbetet
  • Tillsammans med samhällsaktörer verka för hållbar utveckling inom PTS uppdrag och uppgifter på området elektronisk kommunikation och post.

Klimatanpassning

PTS har tagit fram myndighetsmål och en handlingsplan inom området klimatanpassning. Handlingsplanen med tillhörande åtgärder gäller för perioden 2020 – 2024. Arbetet utgår från den klimat- och sårbarhetsanalys (KSA) för sektorn elektronisk kommunikation som gjordes 2019. Under år 2020 planeras även en KSA för postsektorn i syfte att identifierade lämpliga mål och åtgärder till en handlingsplan.