EU-arbete

Information om och länkar till internationella organisationer som arbetar inom PTS verksamhetsfält.

Berec

Body of European Regulators for Electronic Communications, Berec, är den europeiska myndigheten för samarbete mellan europeiska reglerings­myndigheter och kommissionen. Berec samråder med industrin i viktiga frågor. Information om detta, så kallade public consultations, och annan Berec-information finns på Berecs webbplats. Berec

CEN

Den västeuropeiska standardiseringsorganisationen, CEN, European Committee for Standardization, består av de centrala nationella standardiseringsorganen i samtliga EG- och EFTA-länder, ett per land. Svensk medlem i CEN är SIS. CEN

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization, Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering. CENELEC bildades 1973 och utarbetar elektrotekniska normer för den europeiska marknaden. Enligt EU-direktiv är den erkänd som europeiskt standardiseringsorgan inom sitt område. CENELEC

CEPT

European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, Europeiska post- och telesammanslutningen.
CEPT är en samarbetsorganisation mellan de europeiska post- och teleregulatörerna. Den bildades 1959 för samarbete mellan de europeiska post- och teleförvaltningarna och arbetar sedan 1992 endast med regulativa frågor. CEPT har idag 48 medlemsländer. Det egentliga arbetet sker inom de två kommittéerna för postfrågor respektive elektronisk kommunikation (CERP och ECC). CEPT

CERP

European Committee on Postal Regulation, CEPT:s kommitté för postfrågor. CERP är en samarbetsorganisation mellan de europeiska postregulatörerna, och arbetar för gemensam europeisk policy inom postområdet. CERP

CISPR

International Special Committee on Radio Interference, IEC:s särskilda kommitté för frågor om radiostörningar. CISPR arbetar för internationella överenskommelser till skydd av radiomottagning från olika slag av störande elektrisk utrustning. CISPR

ECC

Electronic Communications Committee, CEPT:s kommitté för elektroniska kommunikationer. ECC arbetar med planering och harmonisering av spektrum- och nummerresurser samt satellitbanor. Prioriterade frågor för ECC är bland annat förberedelser för ITU:s radiokonferenser. ECC

ERGP 

The European Regulators Group for Post, som bildades  2010 på initiativ av EU-kommissionen, är den europeiska organisationen för samarbete mellan de europeiska regulatörsmyndigheterna på postområdet och kommissionen. ERGP ska ge kommissionen råd och stöd i utvecklingen av den inre marknaden för posttjänster, stärka samarbetet mellan regulatörerna och därigenom understödja utvecklingen av deras verksamhet i syfte att uppnå en likvärdig och effektiv tillämpning av de europeiska regelverket på postområdet. ERGP.

ECO

Kontor som har tilluppgift att stödja ECC och CEPT. ECO

ETSI

European Telecommunications Standards Institute, Europeiska telestandardiseringsinstitutet.

ETSI är en icke-kommersiell samarbetsorganisation mellan telemyndigheter, nätoperatörer, tillverkare, tjänstetillhandahållare och användare. Den bildades 1988 då all standardisering på teleområdet överfördes från CEPT till ETSI. ETSI

IEC

International Electrotechnical Commission, Internationella elektrotekniska kommissionen. IEC är en internationell organisation som främjar internationellt samarbete i frågor som rör elektroteknisk standardisering. IEC

IMO

International Maritime Organisation, Internationella sjöfartsorganisationen. IMO är en mellanstatlig internationell organisation bildad 1948 för samarbete om regulatoriska och praktiska/tekniska frågor inom internationell sjöfart. IMO arbetar för standardisering i frågor som rör sjösäkerhet, navigering och förhindrande av miljöfarliga utsläpp från fartyg samt dithörande administrativa och juridiska frågor. IMO

IRG

The Independent Regulators Group. Gruppen bildades 1997 och består av europeiska regleringsmyndigheter på tele- och IT-området inom samtliga EU- och EFTA-stater samt EU:s kandidatländer. IRG håller ett flertal möten om året och syftet med arbetet är att främja en enhetlig och harmoniserad tillämpning av EG-reglerna och att utarbeta en enhetlig regleringspraxis på de europeiska marknaderna.

En stor del av IRG:s arbete bedrivs i arbetsgrupper som består av experter från de olika deltagande myndigheterna. Arbetsgrupperna sysslar med regulatoriska problemställningar som är av gemensam karaktär. Förutom utbyte av idéer och erfarenheter tar arbetsgrupperna fram så kallade principles of implementation and best practice (PIBs). Prioriterade frågor för arbetsgrupperna är för närvarande marknadsanalyser och SMP-bedömningar, tillträdesformer i det fasta nätet, bland annat access till kopparnätet, samtrafik och andra tillträdesfrågor i mobila nät, kalkylmodeller och frågor rörande tjänster till slutanvändare.

Nedan finns en länk till IRG:s webbplats. På webbplatsen finns mer information om IRG, beskrivning av de olika arbetsgrupperna och länkar till de olika myndigheter som ingår som medlemmar i gruppen. Där hittar du också principles of implementation and best practice (PIBs) och andra dokument som antagits av IRG. IRG

ITU

International Telecommunication Union, Internationella teleunionen. ITU är en mellanstatlig internationell organisation för global samordning av telenät och teletjänster. ITU bildades 1865 och är sedan 1947 FN:s fackorgan inom telekommunikationsområdet. Unionen är organiserad i ett sekretariat och tre sektorer, radiosektorn, standardiseringssektorn och utvecklingssektorn (ITU-R, ITU-T och ITU-D). Intressenter inom den privata sektorn kan delta i arbetet inom en eller flera sektorer. ITU

ITU-R

ITU Radiocommunication Sector, ITU:s radiosektor. ITU-R ansvarar för allt ITU-arbete inom radioområdet. ITU-R samordnar och registrerar användningen av radiofrekvenser och den geostationära satellitbanan inom ramen för det internationella radioreglementet, RR. RR ses över och revideras av världsomfattande radiokonferenser som hålls med 2-4 års mellanrum. ITU-R utarbetar rekommendationer i olika frågor inom radioområdet. ITU-R

ITU-T

ITU Telecommunication Standardization Sector, ITU:s standardiseringssektor ITU-T ansvarar för standardiseringsarbetet inom ITU. Standarder i tekniska, operativa och taxefrågor ges ut i form av rekommendationer. ITU-T

ITU-D

ITU Telecommunication Development Sector, ITU:s utvecklingssektor. ITU-D bidrar till att utveckla telekommunikationerna i hela världen genom att organisera och samordna tekniskt samarbete och bistånd. ITU-D

UPU

Universal Postal Union, Världspostföreningen. UPU är en mellanstatlig internationell organisation för globalt samarbete inom postområdet. UPU bildades 1874 och är sedan 1948 FN:s fackorgan inom postområdet. UPU fastställer internationella avgifter för postala tjänster och svarar för internationell avräkning av taxor. Världspostkongresser hålls vart fjärde år. UPU