Totalförsvar

Post- och telestyrelsen (PTS) ansvarar för att beredskapssektorn elektronisk kommunikation och post ska ha en god förmåga för att kunna hantera såväl kriser som ett läge av höjd beredskap.

Totalförsvarsplaneringen har återupptagits i Sverige med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget i vår omvärld.

Totalförsvaret inkluderar militärt och civilt försvar

Totalförsvaret inkluderar både militärt och civilt försvar. Med civilt försvar menas den verksamhet som statliga myndigheter, kommuner och landsting samt enskilda, företag, föreningar med flera vidtar i fredstid för att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs.

Målet för det civila försvaret ska vara att ha förmåga att:

  • värna civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
  • upprätthålla en nödvändig försörjning,
  • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld,
  • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan,
  • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, och
  • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Sektorsansvarig myndighet för sektorn elektronisk kommunikation och post

PTS är sedan 1 oktober 2022 sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn elektronisk kommunikation och post. PTS har, tillsammans med andra myndigheter, ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap enligt förordningen om statliga myndigheters beredskap (2022:524) och förordningen om totalförsvar (2015:1053/2022:563).

Enligt förordningarna ska myndigheten bland annat beakta totalförsvarets krav och planera för att fortsätta sin verksamhet i händelse av höjd beredskap samt i första hand inrikta sin verksamhet på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. PTS ska dessutom leda och inrikta planeringen i beredskapssektorn.

Elektroniska kommunikationer vid höjd beredskap

Elektroniska kommunikationer är en grundläggande funktion för att dagens samhälle ska fungera. PTS arbetar för att säkerställa att samhällsviktiga funktioner har tillgång till elektroniska kommunikationer och post så att de kan bedriva den verksamhet som behövs under höjd beredskap. PTS arbetar även med förbyggande skyddsåtgärder som samhället har nytta av även i fredstid.

Post vid höjd beredskap

En fungerande posttjänst med möjlighet att distribuera försändelser över hela landet är av vikt vid höjd beredskap. Även om mängden brev har minska drastiskt under de senast åren, behövs en fungerande posttjänst i hela landet. Den kan dessutom bli än viktigare vid höjd beredskap, då störningar och avbrott i elektroniska kommunikationer kan öka behovet av att skicka fysiska försändelser.

PTS har ett ansvar för totalförsvarsplaneringen i sektorn och arbetar med denna fråga tillsammans med primärt Postnord, som ansvarar för den samhällsomfattande posttjänsten.

Samverkan med andra aktörer

PTS planerar totalförvarsåtgärder i samverkan med sektorns aktörer, Försvarsmakten och myndigheter på central och regional nivå. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i uppdrag att samordna planeringen på central nivå. Myndigheten ska bland annat företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser.

Robusthetshöjande åtgärder

I samverkan med sektorns aktörer identifierar och genomför PTS åtgärder som ska stärka sektorns förmåga att möta samhällets behov av elektronisk kommunikation och post vid såväl kris som höjd beredskap.