Riksintressen

Ett område med särskilda värden kan klassas som nationellt riksintresse och regleras då i miljöbalken.

I samråd med länsstyrelser, Boverket och andra berörda myndigheter ska PTS lämna uppgifter om områden som myndigheten bedömer vara av riksintresse för anläggningar för elektronisk kommunikation.

Utpekande av ett riksintresse för anläggningar för elektronisk kommunikation innebär att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Här avses att det är funktionen hos anläggningen som ska säkerställas. Tillkommande bebyggelse, exempelvis nybyggnad, eller andra åtgärder får inte negativt påverka varken nuvarande eller framtida nyttjande av anläggningen.

Läs mer om innebörden av riksintresse för elektronisk kommunikation i 3 kap 8 § miljöbalken. 

PTS har som bevakningsansvarig myndighet ansvar att peka ut riksintressen för anläggningar för elektronisk kommunikation för totalförsvarets civila del.

PTS anvar regleras i förordningen om hushållning med mark- och vattenområden med mera.

Utpekandet av riksintressen har ingen koppling till ägande eller ansvar för förvaltning av respektive objekt.

arrow Riksintressen vid detalj- och områdesplanering

Riksintressenas markanspråk och funktioner ska säkerställas i de planer som upprättas och beslut som tas enligt bland annat, plan- och bygglagen och miljöbalken. Det är viktigt att redovisa hur riksintressen för anläggningar för elektronisk kommunikation påverkas vid en tänkt etablering och vilka faktorer som bör beaktas för att undvika att deras funktion påverkas negativt.

När två eller flera riksintressen står i konflikt med varandra, det vill säga när intressena är motstridiga, gäller att det intresse eller ändamål som bäst gynnar en långsiktig hushållning med mark, vatten eller den fysiska miljön i övrigt ska ges företräde. Avvägningen mellan olika intressen görs av länsstyrelsen. Ett riksintresse för totalförsvaret ges i vissa fall företräde framför andra riksintressen.

arrow PTS kriterier för utpekande av riksintressen för elektronisk kommunikation

De kriterier som PTS använder för att avgöra om en anläggning för elektronisk kommunikation ska anses vara av riksintresse är följande:

  • Anläggningar för elektronisk kommunikation som är av avgörande betydelse för internationell, nationell eller regional kommunikation och/eller av särskild betydelse för samhällsviktig verksamhet.

Samhällsviktig verksamhet definieras som en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:

  • Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
  • Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

arrow PTS redovisning av riksintressen

Riksintressen som kan påverka kommuner, länsstyrelser eller andra aktörer i plan- och lovärenden eller tillståndsärenden redovisas av PTS i skrivelse till berörd länsstyrelse. Redovisningar innehållande uppgifter om anläggningar som är att anse som riksintressen i enlighet 3 kap 8 § miljöbalken och 2 § p. 9 förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden med mera omfattas i vissa fall av sekretess enligt lagen (2009:400) om offentlighet- och sekretess.

arrow PTS roll och ansvar

PTS är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom områdena post och elektronisk kommunikation. Regeringen har i ”It i människans tjänst – En digital agenda för Sverige” (SOU 2014:13) satt upp mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter. En förutsättning är att det finns en infrastruktur i form av bredband som kan bära de digitala tjänsterna och att alla har tillgång till bredband.

Regeringen beslutade i december 2016 om en ny bredbandsstrategi för Sverige ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi" (Näringsdepartementet N2016/08008/D). Enligt denna är målen att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020, att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet senast år 2023 och hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025.

För att stödja regeringens mål arbetar PTS bland annat med att:

  • främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer enligt de mål som anges i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
  • verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka för ökad krishanteringsförmåga
  • verka för att tillgodose totalförsvarets behov av post- och elektronisk kommunikation under höjd beredskap, och stärka samhällets beredskap mot allvarliga störningar i näten för elektronisk kommunikation i fred.