Post- och telestyrelsen (PTS) är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi bestämmer ändamål och medel för. Exempelvis behandlar vi personuppgifter vid ärendehantering, främjandearbete och samverkan, samt när vi hanterar frågor och prenumerationer.

For information in English, please contact PTS at: dataskyddsombudet@pts.se

Det är av stor vikt att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Här hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Tips när du kontaktar oss

Vi avråder dig från att ange personuppgifter i ämnet eller filnamnen på bilagor som du skickar till PTS via mejl eller våra e-tjänster. Anledningen är att vi vill minimera tillgången till personuppgifterna, vilket vi inte alltid kan göra om de förekommer i exempelvis filnamn.  

Vad är personuppgifter? (imy.se)

Vårt dataskyddsombud

PTS dataskyddsombud arbetar med frågor som gäller myndighetens efterlevnad av EU:s dataskyddsförordning.

Du kan kontakta dataskyddsombudet hos PTS om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör behandling av dina personuppgifter.

E-post: dataskyddsombudet@pts.se

Brev: Post- och telestyrelsen, Box 6101, 102 32 Stockholm. Märk kuvertet med ”PTS dataskyddsombud”.

För att behandling av personuppgifter ska vara laglig krävs att det finns stöd för behandlingen i någon av de rättsliga grunder som anges i dataskyddslagstiftningen.

I samband med att vi lämnar information om behandlingen av personuppgifter nedan anger vi också den rättsliga grund PTS har som stöd för behandlingen. När vi anger att allmänt intresse är den rättsliga grunden för behandlingen menas att behandlingen är väl avvägd för vårt uppdrag eller för PTS förvaltning och funktion.

Mer om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter (imy.se)

Så här behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att kommunicera och handlägga ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i PTS myndighetsutövning.

Vi behandlar uppgifter som en del av utförandet av tjänsten. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. I de fall utförandet av tjänsten kräver att PTS behandlar känsliga personuppgifter är den rättliga grunden för denna behandling "viktigt allmänt intresse".

Vi behandlar uppgifter som en del av utförandet av tjänsten. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. I de fall utförandet av tjänsten kräver att PTS behandlar känsliga personuppgifter är den rättliga grunden för denna behandling "viktigt allmänt intresse".

Vi behandlar personuppgifter om kontaktperson hos den som söker det aktuella tillståndet. Uppgifterna behandlas för att handlägga ärendet samt för att administrera innehav, t.ex. vid adressändring och som underlag för fakturering av årsavgifter för innehav av tillstånd. Behandlingen är nödvändig som ett led i PTS myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vi behandlar kontaktuppgifter till den som är kontaktperson eller har anmält sig till en kurs. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.  I de fall bilder eller filmer hanteras är den rättliga grunden för denna behandling samtycke.

Vi behandlar personuppgifter i samband med beställning av produkter från myndighetens beställningstjänst. Behandlingen sker för att administrera beställningen och den rättsliga grunden är samtycke.

Vi behandlar personuppgifter i samband med anmälan om prenumeration på myndighetens pressmeddelanden och nyhetsbrev. Behandlingen sker för att PTS ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen. Den rättsliga grunden är samtycke.

Våra sidor i sociala medier är en del av vårt arbete med att informera om myndighetens verksamhet och förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande. Vi tillämpar den rättsliga grunden Allmänt intresse i enlighet med myndighetsförordningen 6 §, då det ingår i vårt uppdrag som myndighet att informera om vår verksamhet.

Vi har konton hos LinkedIn, YouTube, X och Facebook. Dessa företag, som finns i tredjeland, behandlar användarnas personuppgifter.

Vi är personuppgiftsansvarig på Facebook, Linkedin och YouTube för de inlägg vi publicerar och för andra användares publiceringar på våra sidor. För X är PTS personuppgiftsansvarig för myndighetens egna inlägg.

Interaktioner, exempelvis kommentarer, som görs på PTS sidor i sociala medier blir allmänna handlingar. Det innebär att de kan läsas av andra och bli tillgängliga via sökmotorer. Inläggen kan också komma att sparas av oss.

Om du väljer att gilla/följa vår sida på Facebook, LinkedIn eller X godkänner du att ta emot våra inlägg i ditt eget flöde. Din profil syns externt när du kommenterar eller delar våra inlägg. Du kan när som helst välja att sluta gilla/följa sidan.

Du har rätt att invända, begära rättelse, radering och att lämna synpunkter på PTS behandling av dina personuppgifter i sociala medier. Kontakta då pts@pts.se.

I våra kanaler ska alla känna sig välkomna att kommentera. Därför tar vi aktivt ansvar för att diskussionerna i kommentarsfältet håller god ton, är konstruktiva och sakliga.

Vi tar bort kommentarer som:

 • Innehåller känsliga personuppgifter eller som inkräktar på den personliga integriteten.
 • Innehåller information som omfattas av sekretess.
 • Är grovt kränkande, diskriminerande, innehåller personangrepp eller uppmanar till brott.

Om du anser att ett inlägg i våra sociala medier innehåller stötande eller kränkande uppgifter får du gärna kontakta oss via pts@pts.se och samtidigt skicka med en skärmdump av det otillåtna innehållet.

Vi behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om anställning skickas in till oss. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vid offentlig upphandling behandlar vi personuppgifter för att kommunicera och handlägga ärenden. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i upphandlingsärenden är det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse.

När vi ingår ett avtal behandlar vi personuppgifter i syfte att genomföra avtalsuppföljning, fakturahantering och ekonomisk uppföljning. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är det som i lagstiftningen kallas fullgörande av avtal.

Vi behandlar personuppgifter för att kommunicera med den som lämnar in en förfrågan och för att handlägga ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är vanligtvis att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter kan även vara det som i lagstiftningen kallas rättliga förpliktelse, intresseavvägningen eller avtal.

Enligt vår instruktion har myndigheten till uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation och post och som en del av detta uppdrag arbetar vi med att samla in marknadsdata. För att kunna genomföra datainsamlingar är det nödvändigt att registrera personuppgifter för att kunna kommunicera med och informera kontaktpersoner inom ramen för uppdraget. PTS behandlar följande personuppgifter för datainsamlingar:

 • namn på kontaktperson för den organisation förfrågan avser
 • e-postadress
 • mobilnummer

Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Enligt vår instruktion har myndigheten i uppdrag att främja utbyggnaden av och följa tillgången till bredband och mobiltäckning i alla delar av landet. I PTS arbete med statistikinsamling kan därför även gatuadresser, koordinater och byggnads-ID förekomma. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller en rättslig förpliktelse.

På PTS är det främst medarbetare som kommer att ta del av personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter med datainsamlingen. Men konsulter som genomför datainsamlingar åt oss kan också få åtkomst till personuppgifter i samband med sitt uppdrag.

Vi är personuppgiftsansvarig för personuppgifter på pts.se.

Vi loggar besökare till PTS webbplatser av säkerhetsskäl i syfte att skydda myndigheten mot obehöriga intrång och virus. Detta innebär att besökarnas ip-adresser registreras och kan undersökas i händelse av incidenter. De insamlade ip-adresserna gallras med regelbundenhet.

De uppgifter som loggas avidentifieras och används av oss för att undersöka hur webbplatserna används och därmed för att kunna möta besökarnas informationsbehov på bästa sätt.

Vi lämnar inte uppgifter vidare till andra och använder i normalfallet inte tredjepartsprodukter som samlar in och sänder användaruppgifter till externa parter. De undantag som finns anges vid respektive tjänst/webbplats.

Alla webbsidor på vår webbplats som omfattas av EU:s SDG-förordning (Single Digital Gateway) är märkta med Your Europes logotyp. Dessa sidor är taggade med metadata och samlar in besöksstatistik enligt EU-kommissionens krav. Det som samlas in är uppgifter om land samt teknisk utrustning (desktop, mobil eller surfplatta).

PTS behandlar personuppgifter, i form av namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress, för de kontaktpersoner som ansöker om bredbandsstöd och de som har en inloggning i PTS-portal. PTS behandlar dessutom uppgifter om byggnads-ID och koordinater. Samtliga uppgifter behandlas för att kunna handlägga ärenden om bredbandsstöd.

PTS behandlar även personuppgifter i form av namn och födelsedatum för de verkliga huvudmännen till ansökningarna om bredbandsstöd, samt för de verkliga huvudmännen för entreprenörer som anlitas i utbyggnadsprojekt av stödmottagare som är en upphandlande myndighet. Uppgifterna behandlas för att Europeiska kommissionen ska kunna genomföra utredningar, kontroller på plats och inspektioner av de som tilldelats bredbandsstöd.

Behandlingarna är nödvändiga som ett led i PTS myndighetsutövning, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Vi behandlar personuppgifter i form av namn, e-postadress och telefonnummer för personer som finns med i en sändlista för att sprida information om CEF2 Digital. Behandlingen är nödvändig som ett led i PTS myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vi behandlar personuppgifter om kursdeltagare (namn, mejladress, eventuellt telefonnummer) för de som väljer att gå de kurser som vi erbjuder till vinnare i PTS innovationstävling.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen att bjuda in till kursen, hålla kontakt under utbildningen och att efter utbildningen kunna skicka utvärderingsformulär. Leverantören sparar personuppgifterna under den tid som krävs för ovanstående, vårterminen 2022.

För personuppgiftsbehandlingen av personuppgiftsansvarige PTS finns den legala grunden allmänt intresse/myndighetsutövning/rättslig förpliktelse. För personuppgiftsbehandlingen av personuppgiftsansvarige Leverantör finns den legala grunden samtycke/nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Vi behandlar personuppgifter för att handlägga ansökningar om tillträde enligt 5 kap. 28-30 §§ lagen (2022:484) om elektronisk kommunikation (LEK). Den lagliga grunden för behandlingen är allmänt intresse/myndighetsutövning (artikel 6.1 p. e) dataskyddsförordningen).

Personuppgifterna lämnas in till PTS av ansökande part samt potentiella regleringssubjekt (exempelvis en fastighetsägare). Mottagare av personuppgifterna är medarbetare vid PTS, företrädesvis på Enheten för reglering av bredbandsinfrastruktur (UM2). Ärendeparterna är skyldiga att lämna uppgifterna till oss, enligt 10 kap. 1 § 5 p. LEK.

Personuppgifter i arbetsdokument raderas när ett ansökningsärende avslutas, men kan komma att fortsätta behandlas om de förekommer i allmänna handlingar som bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen. Personuppgifter i e-postmeddelanden i funktionsbrevlådan gallras efter diarieföring.

Digin.nu är en webbplats med syfte att informera om digital tillgänglighet. Webbplatsen hanteras gemensamt av Post- och telestyrelsen, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för tillgängliga medier.

Personuppgifter förekommer på digin.nu i texter, bilder eller videofilmer med syfte att förklara och exemplifiera olika situationer som relaterar till digital tillgänglighet och delaktighet. På digin.nu ansvarar den myndighet som står bakom den specifika informationen för de personuppgifter som eventuellt kan komma att finnas där. På de sidor på webbplatsen där det förekommer personuppgifter är den ansvariga myndigheten utskriven.

Till digin.nu hör en funktionsbrevlåda med adressen info@digin.nu. Post- och telestyrelsen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som kommer in till oss via funktionsbrevlådan.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling på digin.nu är framför allt det som i dataskyddsförordningen kallas för allmänt intresse. Vi använder bara personuppgifter för det ändamål som framgår i publiceringen och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Vi behandlar personuppgifter (namn, personnummer, adressuppgifter, e-postadress och telefonnummer) till de som ansöker om stöd. Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna handlägga ansökan och besluta i ärendet.

De lämnade adressuppgifterna stäms av med byggnadsinformationen i vår bredbandskartläggning avseende tillgång till olika fasta och trådlösa tekniker. Personuppgifterna kan komma att delas med telefoni- och bredbandsoperatörer och leverantörer av tekniklösningar, däribland aktörer från vilka PTS upphandlar för att möjliggöra stödet.

Behandlingen är nödvändig som ett led i PTS myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vi sparar uppgifterna för att komma i kontakt med dig under tävlingens process. För de projekt om erhåller slutgiltig finansiering behöver PTS uppgifterna för att kunna handlägga projektet under projekttiden samt i tre år efter att projektet är klart för att kunna följa upp projektet.

De registrerade personuppgifterna sparas i upp till tio år efter att projektet har slutrapporterat. Anledningen är administrativa krav i SGEI de minimis-förordningen (kommissionens förordning 360/2012). Behandlingen är nödvändig som ett led i PTS myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vi behandlar personuppgifter om kontaktpersoner (i form av namn, telefonnummer och e-postadress) för de som ansöker om finansiellt stöd för projekt som är inriktade mot att ta fram färdiga inkluderande tjänster, produkter eller utbildningsinsatser för digital delaktighet, användbarhet och tillgänglighet.

Uppgifterna behandlas för att administrera ansökningar vid bedömnings- och/eller uppföljningstiden. De registrerade personuppgifterna sparas i upp till tio år. Behandlingen är nödvändig som ett led i PTS myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Personuppgiftsansvar och rättslig grund

Enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) och förordningen (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarförordningen) har vi en skyldighet att ha interna och externa rapporteringskanaler för visselblåsning.

PTS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som kommer in och behandlas i ärenden enligt visselblåsarlagen, så kallade uppföljningsärenden.

Rättslig förpliktelse är rättslig grund för den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra myndighetens skyldigheter enligt visselblåsarlagen och visselblåsarförordningen. Det kan också vara nödvändigt att behandla personuppgifter när visselblåsarfunktionen lämnar över uppgifter från ett uppföljningsärende till andra delar av PTS för fortsatt utredning och eventuella åtgärder. Den rättsliga grunden för behandlingen i de fallen är allmänt intresse och myndighetsutövning.

Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av myndighetens allmänna handlingar, och som sker med stöd av EU:s dataskyddsförordning bedöms vara nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Ändamålen med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter i samband med rapporter enligt visselblåsarlagen för att kunna ta emot och utreda ärendet och för att kunna lämna lagstadgad återkoppling till den rapporterande personen.

Personuppgifter behandlas i den utsträckningen som det är nödvändigt för ett uppföljningsärende. Det innebär att personuppgifter behandlas vid

 • mottagandet av visselblåsningar,
 • kontakt med visselblåsaren, och
 • utredning av riktigheten av de påståenden som kommit fram.

Om visselblåsarfunktionen lämnar över uppgifter från ett uppföljningsärende till andra delar av PTS för ytterligare utredning och eventuella åtgärder (t.ex. till en tillsynsenhet) kan även personuppgifter i vissa fall överlämnas dit, om det behövs.

Personuppgifter som förekommer i uppföljningsärenden kommer även behandlas

 • vid överlämnandet av uppgifter till Polismyndigheten om misstankar om brott uppstår i ett uppföljningsärende,
 • om en visselblåsning behöver lämnas ut som bevisning i ett rättsligt förfarande, exempelvis i en arbetsrättslig tvist eller ett brottmålsförfarande, eller
 • om vi får en visselblåsning via de externa rapporteringskanalerna som PTS saknar behörighet att handlägga och som myndigheten behöver hantera för att lämna över till rätt behörig myndighet.

Vem som kommer att ta del av uppgifterna

Personuppgifter i ett uppföljningsärende behandlas endast av ett begränsat antal medarbetare som utsetts som behöriga enligt visselblåsarlagen och förordningen. Om en visselblåsning kommer in på annat sätt än via PTS rapporteringskanaler och tas emot av en anställd som inte själv har behörighet, vidarebefordras handlingarna till en behörig handläggare snarast.

Hur länge personuppgifterna lagras

Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. Personuppgifterna behandlas dock inte längre tid än två år efter att uppföljningsärendet avslutats.

Det hindrar däremot inte att vi arkiverar och bevarar allmänna handlingar där personuppgifter förekommer eller att arkivmaterial lämnas till en arkivmyndighet. När ett ärende har slutbehandlats görs en bedömning av vad som enligt arkivlagstiftningen ska bevaras i ärendet.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

De kategorier av personuppgifter som vi behandlar är främst kontaktuppgifter. Eftersom vi hanterar många ärenden som avser en organisation av något slag är det vanligt att PTS behandlar namn och adress till utsedd kontaktperson för organisationen. Vi kan också behandla kontaktuppgifter till enskilda, till exempel namn och adress till personer som sökt anställning hos oss eller personer som ansökt om tillstånd för båtradio.

I enstaka fall förekommer det att vi behandlar känsliga personuppgifter (i dataskyddsförordningen kallat särskilda kategorier av personuppgifter). Det kan till exempel vara uppgifter om hälsa som lämnas i ansökningar om arbete som skickas in till oss eller som registreras i samband med tillhandahållandet av kommunikations­lösningar för personer med funktionsnedsättningar.

Mer om känsliga personuppgifter (imy.se)

De som kan ta del av uppgifterna

På PTS är det främst de medarbetare som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter som kommer att ta del av uppgifter. Konsulter som utför arbete åt PTS kan också få åtkomst till personuppgifter i samband med sitt uppdrag. I de fall klagomål som gäller PTS verksamhetsområde leder till att vi inleder tillsyn, kan personuppgifter i anmälan/klagomålet lämnas till den aktör som är föremål för tillsynen. Vi kan dessutom vara skyldiga att lämna ut personuppgifter i enlighet med offentlighetsprincipen eller annan lag eller förordning. I vissa fall behöver vi också lämna ut uppgifter till andra myndigheter.

För vissa behandlingar av personuppgifter använder vi oss av personuppgiftsbiträden. Det gör vi bland annat för olika typer av it-tjänster, statistikinsamling, samt för att tillhandahålla e-tjänster och kommunikations­lösningar för personer med funktionsnedsättningar och vid hanteringen av bredbandsstöd. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som vi har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för att utföra den tjänst som avtalet med PTS omfattar. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Mer om personuppgiftsbiträde (imy.se)

Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive behandling eller vad som följer av tillämpliga regelverk i till exempel arkivlagen och bokföringslagen.

För statliga myndigheter är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Vi följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling ska sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

Dina rättigheter som registrerad

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. För att registrerade ska ha kontroll över sina egna uppgifter har registrerade bland annat rätt att få tillgång till registrerad information. I vissa fall kan de registrerade också få sina uppgifter rättade eller raderade. De registrerade har även rätt att göra invändningar mot behandlingen och, om vissa förutsättningar är uppfyllda, kräva begränsning av behandling.

Mer om registrerades rättigheter (imy.se)

Om du vill utöva dina rättigheter eller har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter

Om du som registrerad hos PTS vill utöva dina rättigheter, eller har frågor eller synpunkter som rör myndighetens behandling av dina personuppgifter, kan du vända dig till PTS dataskyddsombud, e-post dataskyddsombudet@PTS.se. PTS, Box 6101, 102 32 Stockholm.

Du kan också lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 814, 104 20 Stockholm, e-post: imy@imy.se.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Dataskyddsförordningen hindrar inte att personuppgifter i allmänna handlingar lämnas ut. Eftersom PTS är en myndighet blir meddelanden som skickas till oss som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs och registreras. Vid en begäran kommer meddelandena att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Vid hantering av allmänna handlingar följer PTS bestämmelser i bland annat  offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den rättsliga grunden för den hanteringen är det som i lagstiftningen kallas rättslig förpliktelse.

Läs mer om offentlighetsprincipen på regeringens webbplats

 

Sidan uppdaterades: