Nyheter

Nyheter -

Remiss: Regeländringar i driftsäkerhetsföreskrifterna för att höja säkerheten i nät och tjänster

PTS förslag på uppdaterade regler för att höja driftsäkerheten skickas på extern remiss.

17 oktober 2019


Berec efterlyser synpunkter på riktlinjer kring öppet internet

Berec genomför nu en konsultation. Svara senast den 28 november.

11 oktober 2019


PTS samråder beslut för marknaderna för fast och mobil samtalsterminering med EU-kommissionen

PTS inleder samråd med EU-kommissionen kring den föreslagna konkurrensregleringen av marknaderna för fast och mobil samtalsterminering.

11 oktober 2019


Paketleveranser större utmaning i glesbygd än i tätort

Den ökande e-handeln skapar utmaningar och leveranser av paket fungerar inte alltid smidigt för mottagarna. Det visar en undersökning som PTS låtit genomföra.

3 oktober 2019


22 miljarder krävs för att nå bredbandsmål till 2025

PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi redovisar prognoser för utvecklingen och uppskattade kostnader för att uppnå bredbandsmålen.

2 oktober 2019


Dokument -

Remiss: Föreskrifter om ändring av PTS föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet

PTS har tagit fram förslag på uppdatering av föreskrifter om driftsäkerhet. Remisstiden pågår till och med den 14 november 2019.

17 oktober 2019


Beslut om förbud enligt 12§ radioutrustningslagen - Sisu NET - dnr 19-11639

16 oktober 2019


Remissvar avseende slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

Post- och telestyrelsen (PTS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat slutbetänkande.

16 oktober 2019


Samråd med EU-kommissionen marknaderna för fast och mobil samtalsterminering

EU-kommissionen ska ha inkommit med svar till PTS senast den 11 november 2019.

11 oktober 2019


Remissvar avseende Kungliga bibliotekets rapport Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi (Ku2019/00550/KO)

Remissvar avseende Kungliga bibliotekets rapport Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi (Ku2019/00550/KO)

10 oktober 2019