Visselblåsning

Från den 17 december 2021 gäller en ny visselblåsarlag, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Visselblåsarlagen ger skydd för personer som rapporterar missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang. Lagen innebär ett skydd mot hindrande åtgärder och repressalier för visselblåsaren. Den innebär också ansvarsfrihet om visselblåsaren bryter mot tystnadsplikten.

Det här är PTS externa rapporteringskanal för visselblåsning. Om du misstänker allvarliga oegentligheter eller regelöverträdelser inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse, skydd av privatlivet och personuppgifter eller säkerhet i nätverks- och informationssystem kan du anmäla det här.

Om du istället vill framföra klagomål så är du välkommen att kontakta vår Tipsfunktion.

arrow Vad kan du rapportera om?

PTS har externa kanaler för rapportering om missförhållanden inom följande områden: produktsäkerhet och produktöverensstämmelse, skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem. PTS ansvar inom respektive område är begränsat till den del som omfattas av myndighetens tillsynsansvar. Detta innebär att du till PTS kan rapportera om överträdelser av följande unionsrättsakter eller överträdelser av nationella regler som genomför eller kompletterar följande unionsrättsakter:

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen

arrow Vem kan rapportera

Du kan rapportera om missförhållanden om du i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och om du tillhör någon eller några av följande personkategorier:

 • arbetstagare
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,
 • personer som söker eller utför volontärarbete,
 • personer som söker eller fullgör praktik,
 • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning,
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
 • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,
 • aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

arrow Så rapporterar du

Du kan rapportera genom att skicka ett brev, ringa eller genom att boka ett personligt möte.

I din anmälan lämnar du en beskrivning av händelseförloppet och vad du anser är felaktigt. Ju tydligare du redogör för problemet desto enklare blir det för PTS att bedöma om en överträdelse har begåtts.

PTS tar inte emot rapporter via e-post.

Brev

Adress: Post- och telestyrelsen (PTS), Box 6101, 102 32 Stockholm

Använd dubbla kuvert, det inre kuvertet märker du med ”extern visselblåsning”.

Telefon

08-586 273 14. Telefontid måndag–torsdag kl. 13.00–14.00. PTS spelar inte in samtalen.

Möte

Om du vill ses för ett personligt möte behöver du först ta kontakt med oss via brev eller telefon för att boka en tid.

arrow Om dina kontaktuppgifter

PTS kommer inte kräva att du avslöjar din identitet. Om din identitet inte framgår behöver du dock i din anmälan på annat sätt ange hur du omfattas av lagens personkrets och i vilket arbetsrelaterat sammanhang du har tagit del av den aktuella informationen, t.ex. som praktikant på ett visst företag.

Om du inte lämnar några kontaktuppgifter kan du inte få bekräftelse på att en rapport har mottagits, utredare kan inte ställa eventuella följdfrågor och du kan inte heller få återkoppling om vad den eventuella utredningen lett fram till. PTS kommer att kontakta dig och lämna bekräftelse och återkoppling på din rapport genom rekommenderat brev eller genom ett telefonsamtal. Har du valt att lämna in din rapport utan kontaktuppgifter i form av din postadress och/eller ditt telefonnummer kommer du inte att bli kontaktad. Du anses då också ha avsagt dig bekräftelse och återkoppling.

PTS är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna uppgifter betraktas som allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Vid en begäran om utlämnande av handlingar görs sekretessprövning i varje enskilt fall. Du kan läsa mer om den sekretess som gäller i visselblåsarärenden i promemorian nedan.

 

Rådgivning

Innan du rapporterar har du möjlighet att få ytterligare information och rådgivning om rapportering av missförhållanden och om ditt ärende omfattas av skyddet i visselblåsarlagen.

Du kan i så fall ta kontakt med PTS via ovan nämnda kanaler eller kontakta din arbetstagarorganisation eller ett juridiskt ombud.

Ytterligare information finns också att läsa i promemorian nedan.

Efter du lämnat en rapport

Du får en bekräftelse inom sju dagar från det att PTS har tagit emot rapporten. Finns det anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja din identitet får du ingen bekräftelse.

En utredare följer upp din rapport. Du kan komma att bli kontaktad av utredaren under arbetets gång. Det sker om utredaren skulle behöva kompletterande uppgifter för att undersöka frågan. Utredaren återkopplar till dig om slutsatserna inom en rimlig tidsfrist som inte är längre än tre månader. Om det finns särskilda skäl, då kan det ta upp till sex månader.

För att kunna bli kontaktad behöver du ha lämnat kontaktuppgifter i form av din postadress och/eller ditt telefonnummer. Har du valt att lämna in din rapport utan sådana kontaktuppgifter kommer du inte bli kontaktad.

Behandling av personuppgifter

PTS behandlar de personuppgifter som lämnas i en anmälan om missförhållanden. Uppgifterna behandlas endast av ett begränsat antal medarbetare som utsetts som behöriga enligt visselblåsarlagen. Uppgifterna behandlas för att PTS ska kunna ta emot och utreda ärendet och för att kunna lämna lagstadgad bekräftelse och återkoppling till den rapporterande personen.

För ytterligare information om PTS personuppgiftsbehandling och hur PTS behandlar personuppgifter i visselblåsarkanalerna, se PTS behandling av personuppgifter.

Mer information

Du kan läsa mer om visselblåsarlagens skydd, sekretess och skydd enligt grundlagen i denna promemoria.