Anmälningsplikt

De aktörer som bedriver anmälningspliktig verksamhet är skyldiga att betala vissa avgifter som finansierar PTS löpande arbete.

Avgifter som ska betalas är

  • Årlig avgift för tillsyn enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).
  • Årlig avgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation, så kallad beredskapsavgift.
  • Årlig avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen (2016:392) så kallad RED-avgift.
  • Årlig avgift för tvistlösning och tillsyn enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (2016:534).
  • Första året som anmäld ska även en handläggningsavgift på 1000 kr betalas.

Avgiften baseras på årsomsättningen i den anmälningspliktiga verksamheten. Med årsomsättning avses omsättningen under närmast föregående räkenskapsår i den verksamhet som omfattas av anmälningsplikt (relevant omsättning) enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Aktören ska varje år inkomma med omsättningsuppgifter till PTS. För att bl.a. kontrollera huruvida den inrapporterade relevanta omsättningen är korrekt har PTS möjlighet att inleda tillsyn.