Eurorate

Det nya regelverket i EU rörande elektronisk kommunikation, som för närvarande arbetas fram, innehåller en bestämmelse avseende fast och mobil samtalsterminering.

Denna bestämmelse innebär kortfattat att gemensamma maxtaxor för fast respektive mobil samtalsterminering kommer att fastställas och gälla inom hela unionen framöver. Som en grund för detta fastställande kommer det att tas fram en gemensam kalkylmodell för respektive marknad.

Införandet av eurorate

Aktiviteter och datainsamlingar – fast samtalsterminering

Aktiviteter och datainsamlingar – mobil samtalsterminering

Om sidan

Här kommer vi löpande att publicera information, dokument och konsultationer som rör arbetet med Eurorate.