Revision från ESV utan anmärkning

Bredbandsstödet som PTS utför på regeringens uppdrag granskas och utvärderas av bland annat Ekonomistyrningsverket (ESV), Riksrevisionen och EU. Våren 2022 utförde ESV revision på bredbandsstödet för tilldelningsår 2021. Resultatet visade att det inte fanns några anmärkningar.