Frivilliga åtaganden från operatörer med betydande marknadsinflytande

I den nya lagen om elektronisk kommunikation som börjar gälla den 3 juni 2022 införs bestämmelser som ger operatörer med betydande inflytande (s.k. SMP-operatörer) möjlighet att begära att PTS ska godta åtaganden gällande saminvestering i fibernätsutbyggnad.

Åtagandet ska sedan gälla som en särskild skyldighet vilket innebär att PTS endast får ålägga (ytterligare) skyldigheter för de nätdelar som åtagandet gäller om det föreligger särskilda skäl.

Det införs även möjlighet för SMP-operatörer att göra andra åtaganden. Dessa kan gälla t.ex. villkor för tillträde eller avtalsvillkor som ska gälla vid frivillig funktionell separation. Om dessa åtaganden godkänns ska de beaktas av PTS vid åläggandet av SMP-skyldigheter.

Syftet med bestämmelserna är att underlätta långsiktiga strukturella samarbeten för att främja utbyggnaden av nät med mycket hög kapacitet.

De aktuella bestämmelserna är helt nya, både i svensk och europeisk rätt.

Läs mer om konkurrensregleringen och beslut om SMP-status här. 

Ansökan om ett åtagande ska göras bindande

SMP-operatörer får erbjuda åtaganden för att möjliggöra saminvestering i anläggandet av nät med mycket hög kapacitet som består av fiberoptiska element fram till slutanvändares lokaler eller till en basstation. Saminvesteringsåtaganden kan t.ex. vara att erbjuda medägarskap och samfinansiering eller inköpsavtal som medför särskilda rättigheter för andra tillhandahållare.

Villkoren som ska uppfyllas för saminvesteringsåtaganden ska bl.a. säkerställa att ett saminvesteringsavtal inte otillbörligt utestänger potentiella konkurrenter. Villkoren även gäller t.ex. hur offentliggörande av saminvesteringserbjudandet ska ske och att avtal ska ha ingåtts med minst en potentiell saminvesterare. Villkoren listas i sin helhet i bilaga 4 till direktiv (EU) 2018/1972.

Åtaganden om saminvestering kan göras för helt nyanlagda fibernät men även för befintliga nät som byts ut mot ett nytt optiskt fibernät. PTS ska bedöma från fall till fall om en uppgradering av befintliga nät är tillräcklig för att omfattas av bestämmelserna.

För andra typer av åtaganden än de gällande saminvestering gäller att PTS ska pröva om dessa, för sig eller tillsammans med SMP-skyldigheter och utifrån omständigheterna i övrigt, kan utgöra goda förutsättningar för sund konkurrens i slutanvändarledet. Åtagandet ska analyseras noga från konkurrenssynpunkt.

Åtaganden som erbjuds ska vara tillräckligt detaljerade för att beslut ska kunna fattas. För åtaganden gällande saminvestering gäller att PTS ska göra dem bindande om alla villkor är uppfyllda.

Hur påverkas du som operatör?

Ett villkor för att saminvesteringsåtaganden ska godtas är att de är öppna för alla företag under hela nätets livstid, det innebär att potentiella investerare ska kunna delta i avtalet på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor. Det innebär att andra operatörer ska ges möjlighet att delta även i ett senare skede än själva utbyggnaden av nätet.

För det fall att ett befintligt nät byts ut till ett nytt ska befintliga tillträdeskunder som ansöker om tillträde men inte deltar i projektet på ett likvärdigt sätt kunna nå samma slutanvändare som tidigare.

Beslut om att godta åtaganden ska föregås av ett marknadstest. Under marknadstestet ska berörda parter erbjudas möjlighet att yttra sig över åtagandet och villkoren för detta. Detta gäller för både åtaganden om saminvestering i anläggandet av ett nytt optiskt fibernät och andra åtaganden av en SMP-operatör om att följa villkor för tillträde eller andra villkor som har påverkan på konkurrenssituationen.

Utöver marknadstestet ska beslut om att godta ett åtagande om saminvestering även föregås av ett offentligt samråd under vilket berörda parter få möjlighet att yttra sig över PTS föreslag till beslut. Dessutom ska PTS, i de fall där ett beslut om saminvesteringsåtaganden skulle kunna påverka handeln mellan staterna inom EES, även samråda med Europeiska kommissionen.

Vad gör PTS?

PTS prövar om det aktuella åtagandet uppfyller de villkor som ställs upp i lag. Om åtagandet uppfyller alla villkor ska PTS besluta om att göra det helt eller delvis bindande för en bestämd tid.

PTS ska även genomföra samråd enligt ovan innan beslut fattas.  

När PTS har beslutat om att ett åtagande ska vara bindande ska ålagda SMP-skyldigheter ses över och upphävas eller ändras om de inte längre behövs med hänsyn till den nya marknadssituationen. Om marknadsutvecklingen är tillräckligt betydelsefull kan den motivera att PTS genomför en ny marknadsanalys.

Om ett åtagande om saminvestering har gjorts bindande får ytterligare skyldigheter endast åläggas för de nätdelar som omfattas av åtagandet om det finns betydande konkurrensproblem som annars inte skulle bli åtgärdade.

Ett beslut om att ett åtagande ska vara bindande för SMP-operatören innebär att denne är skyldig att följa åtagandet. Sådana beslut omfattas av PTS tillsyn.