Säkerhet och skydd av uppgifter

Alla ska kunna kommunicera via säkra kommunikationsnät och tjänster. Uppgifter om personer och deras kommunikation ska behandlas och skyddas på ett korrekt sätt.

Tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ansvarar för att vidta åtgärder för att hantera risker som hotar säkerheten i nät och tjänster. Åtgärderna ska säkerställa att verksamheten uppfyller en grundläggande nivå av säkerhet i nät och tjänster och skydd av behandlade uppgifter.

Tillhandahållarnas säkerhetsansvar regleras i lagen om elektronisk kommunikation (LEK). PTS föreskrifter ska säkerställa att operatörerna bedriver ett systematiskt, långsiktigt och kontinuerligt säkerhetsarbete. 

Elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster utgör en grundläggande funktion för att dagens samhälle ska fungera. Sverige är beroende av fungerande nät och tjänster i såväl normalläge som i kris, höjd beredskap och krig. Elektronisk kommunikation används i allt från att ringa ett telefonsamtal och söka information på nätet till att genomföra finansiella transaktioner, styra och övervaka industriella processer samt för att nödkommunicera och leda insatser vid kriser och katastrofer.

Det är viktigt att kunna utnyttja möjligheterna med elektronisk kommunikation och samtidigt undvika de negativa konsekvenser som kan uppstå om nät och tjänster har bristande säkerhet. Det är därför viktigt att säkerheten upprätthålls och att näten och tjänsterna inte drabbas av störningar och avbrott samt att uppgifter om personer och deras kommunikation behandlas på ett korrekt sätt och skyddas.