Information till abonnenter vid risk för bristande skydd

Operatörer får mycket information om sina abonnenter när de använder elektronisk kommunikation. Vid risk för bristande skydd av behandlade uppgifter är operatörerna skyldiga att informera abonnenterna.

Operatörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och tjänster behandlar uppgifter som till exempel personuppgifter, trafikuppgifter, inloggningsuppgifter och affärshemligheter. Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) reglerar operatörernas informationsskyldighet vid risk för bristande skydd av behandlade uppgifter.

Informationsskyldigheten innebär följande:

  • Operatörer ska informera abonnenter när det finns en särskild risk för bristande skydd av behandlade uppgifter.
  • Operatörer ska informera abonnenter om hur en risk kan elimineras och till vilken ungefär kostnad. Detta gäller när operatören inte är skyldig att vidta åtgärder enligt 8 kap. 6 §. 


Sedan den 3 juni 2022 gäller informationsskyldigheten även för nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster.

Lagtext om operatörers skyldighet att informera abonnenter

Av 8 kap. 7 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation framgår;
Om det vid tillhandahållande av en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst finns en särskild risk för bristande skydd av behandlade uppgifter, ska den som tillhandahåller tjänsten informera berörda abonnenter om risken. Om den som tillhandahåller tjänsten inte enligt 6 § är skyldig att vidta de åtgärder som avses där, ska abonnenterna informeras om hur och till vilken ungefärlig kostnad som risken kan elimineras.