Frågor och svar om ersättning vid utlämnande av uppgifter

Här har vi samlat frågor och svar som ska förtydliga och ge vägledning angående bestämmelserna om operatörers ersättning vid utlämning av uppgifter för brottsbekämpande ändamål.

Bestämmelserna om ersättning beskrivs i 9 kap. 29 a § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation och i PTS ersättningsföreskrifter (PTSFS 2022:16).

Nedanstående frågor och svar ska inte betraktas som förhandsbesked om vilka bedömningar PTS kan komma att göra i ett enskilt tillsynsärende. Vidare är dessa inte uttömmande och kommer att utvecklas i takt med relevant lagstiftning och rättspraxis.

 

arrow Vid en begäran om utlämnande av en viss datalagrad uppgift visar det sig att denna uppgift inte finns. Bör ersättning utgå här?

Ersättningen enligt 3-5 §§ i ersättningsföreskrifterna utgår per utlämnande. Detta innebär att om en förfrågan i undantagsfall inte medför ett utlämnande så bör ersättning inte utgå i detta fall.

arrow Vilken ersättning bör utgå för ett utlämnande när antalet uppgifter, oavsett typ av uppgift, i en begäran överstiger en uppgift?

Enligt 3 § i ersättningsföreskrifterna ska ersättning utgå för varje utlämnande. Ett utlämnande omfattar samtliga lagrade eller bevarade uppgifter inom en kategori som begärs utlämnade vid ett och samma tillfälle. Av 4 § framgår schablonersättningen för de olika kategorierna.

PTS har vid sin beräkning av schablonbeloppen inhämtat information och utfört tidsstudier vid utlämning av olika typer av uppgifter. PTS har kunnat konstatera att det i medeltal över tid handlar om 1–3 uppgifter per begäran och således är beräkningen av schablonbeloppen baserad på 1–3 uppgifter per begäran. 

PTS anser därför att schablonersättning bör tillämpas om det är frågan om ett fåtal uppgifter vid en och samma begäran. Ett sådant antal uppgifter att det kan antas att det över tid (1 år) faller inom ramen för att det i medeltal skall resultera i 1–3 uppgifter per begäran.

Dock kan det noteras att vissa utlämnanden kommer att ersättas i överkant medan andra utlämnanden kommer att innebära större kostnader än tillhandahållaren blir ersatt för. Schablonbeloppen är dock beräknade på så sätt att tillhandahållarna i det långa loppet ska få ersättning för de kostnader som är hänförliga till utlämnandena.

Om kostnaderna för ett utlämnande avsevärt avviker från en schablonersättning kan 5 § tillämpas. Dock måste alltid den begärda ersättningen styrkas av ett underlag, enligt 6 §, där det framgår vilka åtgärder som vidtagits, personalkategori, nedlagd tid och kostnader.

arrow Vilken ersättning bör utgå för ett utlämnande av abonnentuppgifter kopplade till en IP-adress med NAT och till ett portnummer?

De kostnader som ligger till grund för beräkning av schablonbeloppen enligt kategori 2 i 3 och 4 §§ ersättningsföreskrifterna, består av tidsåtgång för handläggning och administration av ett viktat genomsnitt av olika typer av utlämnanden som förväntas gälla under de närmaste åren, samt kostnader för sökverktygen vid utlämning.

De typer av utlämnanden som ingår i beräkningen är uppgifter om abonnenter, utrustning, IP-adresser med eller utan NAT (Network Adress translation) samt med eller utan portnummer, trafikuppgifter och samtalslistor (Se konsekvensutredningen (21-1589) sid 23).

Kostnaden för utlämnande av abonnentuppgifter kopplade till en IP-adress med NAT och portnummer är således inkluderad i ovan beskrivna beräkningar och bör ersättas enligt kategori 2 i 4 § ersättningsföreskrifterna.

arrow Vilken ersättning bör utgå för ett utlämnande av abonnentuppgifter kopplade till en IP-adress med NAT utan portnummer?

Denna typ av utlämnanden regleras i 4 § ersättningsföreskrifterna och hänförs till kategori 2. Av PTS konsekvensutredning framgår att tidsåtgången för handläggande och administration av utlämnanden enligt kategori 2 är ett viktat genomsnitt av olika typer av utlämnanden inom denna kategori.

Utlämnanden av abonnentuppgifter bakom en NAT:ad IP-adress där portnummer saknas ingår i den hanteringstid på mellan 5 och 12 minuter som räknats fram för schablonen, se konsekvensutredningen (21-1589) sid. 23 och exempel 6 på sid. 26. Exemplet kan du även ta del av längre ner i denna text. 

Enligt ovanstående innebär det att ersättning i normalfallet utgår enligt kategori 2 med 173 kronor under kontorstid och 224 kr efter kontorstid.

Dessa belopp baseras på beräkningar som utgår från kostnader för sökverktyg och personal som de fyra största tillhandahållarna på den svenska marknaden förväntas ha från 2022 och framåt. PTS har bedömt att dessa tillhandahållarna har en verksamhet som är av sådan omfattning att de kan förväntas ha goda rutiner och använder sig av sökverktyg med likvärdiga prestanda och kostnader.

Om kostnaderna för ett visst utlämnande avsevärt avviker från den schablonersättning som ska lämnas enligt 4 § finns möjlighet enligt 5 § att begära ersättning för skäliga kostnader, direkt hänförliga till utlämnandet. Avvikande kostnader som är hänförliga till undermåliga sökverktyg eller bristande rutiner är inte avsedda att ersättas genom tillämpningen 5 §.

Det kan i detta sammanhang vara bra att notera att det skett lagändringar från och med 1 augusti 2022, vad gäller den så kallade anpassningsskyldigheten som avser bland annat skärpta krav på skyndsamhet och format på de uppgifter som lämnas ut, se prop. 2021/22:183 sid. 46 ff.

Exempel 6 i konsekvensutredningen (21-1589) sid 26

”Trafikuppgifter önskas för perioden 28–29 januari 2022 beträffande NAT IP-adress xx-xxxxxx utan portnummer. Lagrade uppgifter lämnas ut utanför kontorstid.

Ersättning utgår med 224 kronor enligt kategori 2”.