Registrering av förbetalda tjänster

Registrering av abonnentuppgifter krävs för förbetalda tjänster som exempelvis kontantkort till mobilen och mobilt bredband. Som tillhandahållare av sådana tjänster får du inte aktivera tjänsten utan att dessförinnan ha registrerat viss information om abonnenten.

Registreringsreglerna gäller från den 1 augusti 2022. Därefter är det inte tillåtet att erbjuda oregistrerade och anonyma kontantkort. Reglerna införs för brottsbekämpande ändamål.

Kontantkort eller andra liknande förbetalda tjänster som tillhandhålls före den 1 augusti behöver registreras i efterhand. Tjänsterna kan vara aktiverade utan registrering till och med den 1 februari 2023 eller till den senare tidpunkt då en ny förbetalning görs.

Registreringsreglerna införs genom en ny bestämmelse i lagen om elektronisk kommunikation (LEK).

Abonnentuppgifter som ska registreras

Det är grundläggande abonnentinformation som ska vara registrerad innan en abonnent kan få tillgång till sin tjänst. Med det menas:

  • abonnentens namn och postadress
  • abonnentens personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer
  • nummer eller annan beteckning för tjänsten.


Tidpunkten för registrering ska även anges. Abonnentinformationen ska finnas tillgänglig hos tillhandahållaren från och med registreringsdatum till och med ett år efter att tillhandahållandet av tjänsten upphört.

Kontrollera abonnentens identitet

Abonnentens identitet ska kontrolleras i samband med registreringen. Detta kan göras via en giltig identitetshandling eller en tillförlitlig elektronisk identifiering. Om en abonnent saknar sådana handlingar eller verktyg får abonnentens identitet göras sannolik på annat sätt. Samma regler gäller för företrädare för juridiska personer. Identitetskontrollen ska dokumenteras.

Regler om identitetskontroll införs genom en ny bestämmelse i lagen om elektronisk kommunikation (LEK).

För information om hur regeringen bedömer att en registrering ska ske, se prop. 2021/22:183 sid. 36 ff.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om identitetskontroll.

Nyregistrering krävs vid överlåtelse av förbetald tjänst

Om en abonnent vill överlåta sin förbetalda tjänst (sitt kontantkort) till en annan person, måste en nyregistrering göras. Som tillhandahållare ska du stänga av den förbetalda tjänsten om nån annan än den registrerade abonnenten använder tjänsten.

Undantag från nyregistrering vid överlåtelse av förbetald tjänst

Det finns undantag från nyregistrering av abonnent. Registrering av annan abonnent behöver inte göras om tjänsten

  • tillfälligt används av någon annan
  • används av en närstående
  • är registrerad på en abonnent som är en juridisk person och tjänsten används på dennes uppdrag.


Vissa myndigheter är också undantagna.

Övergångsregler

Förbetalda tjänster som har tillhandahållits före ikraftträdandet av de nya reglerna (den 1 augusti 2022), får tillhandahållas till och med den 1 februari 2023 eller den senare tidpunkt då en ny förbetalning görs.

Ingen registrering för vissa M2M-tjänster

Förbetalda tjänster som endast går att använda för så kallade maskin-till-maskin-tjänster är undantagna från kravet på registrering av abonnentinformation.

Kontantkort som ska registreras är sådana kort som kan ge tillgång till telefonitjänster eller internetanslutningstjänster och som därmed skulle  kunna användas för att ringa, sända textmeddelanden eller surfa på internet.

Kontantkort kan säljas utan registrering

Det är fortsatt möjligt att sälja kontantkort genom fristående handlare som inte har möjlighet att registrera abonnentinformation. Det är dock viktigt att informera abonnenten om att tjänsten inte kan användas innan registreringen är gjord.

Abonnentinformationen kan till exempel registreras i en butik som tillhör tillhandahållaren eller hos en större återförsäljare. Man kan också tänka sig att registreringen kan utföras via internet eller vid kontakt med en kundtjänst.

För mer information, se sid 33 i regeringens proposition, ”Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter”, prop. 2021/22:183.

Informera befintliga kontantkorts-användare

Det är viktigt att informera abonnenter som använder sig av oregistrerade förbetalda tjänster om att anonyma kontantkort måste registreras från den 1 augusti 2022, och att dessa tjänster som längst fungerar fram till den 1 februari 2023, eller den senare tidpunkt då en ny förbetalning görs, utan registrerad abonnentinformation.

Regeringens proposition ”Registrering av kontantkort” (Prop. 2021/22:183)

Ytterligare information om de bakomliggande resonemang som fanns när lagstiftningen infördes återfinns i regeringens proposition, ”Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter”, prop. 2021/22:183.

 

Observera att lagen uppdateras med den nya bestämmelsen när den träder i kraft den 1 augusti 2022.