De regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2023 PTS-ER-2024:11

Den ökade digitaliseringen av samhället innebär att tillgång till bredbandsinfrastruktur får allt större betydelse. Med ett aktivt arbete och samordning på såväl nationell, regional som kommunal nivå är det möjligt att nå längre med bredbandsutbyggnaden. Regeringen har erbjudit regionerna finansiering för att hålla en funktion som regional bredbandskoordinator i alla län under perioden 2021–2025. I denna rapport redovisas det nationella sekretariatets uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2023.

De regionala bredbandskoordinatorerna bidrar till att nå regeringens nationella bredbandsmål. Detta bland annat genom samverkan och samordning inom och mellan län, såväl som genom att uppmärksamma möjligheter och lösa problem kopplat till egna regionens bredbandsutbyggnad. I regionens roll med kvalitetssäkring av byggnadsförteckningen samt regionala prioriteringar i det nationella bredbandsstödet, bidrar de till att stödet riktas till områden där stöd är berättigat och behövs som mest. Utöver arbetet på regional och kommunal nivå, deltar koordinatorerna även i olika samverkansgrupper och bidrar i olika sammanhang med värdefull kunskap i frågor av betydelse för strategins genomförande.

Koordinatorfunktionens resurser, bemanning och organisatoriska placering är i huvudsak oförändrade 2023 jämfört med året innan. I och med att finansieringen av funktionen som bredbandskoordinator minskats från och med år 2023, förutser flera av koordinatorerna att deras roll kan förändras de kommande åren. Regionen kan behöva avgränsa bredbandskoordinatorns arbetsuppgifter.

Bredbandskoordinatorerna rapporterar att samverkan inom länen fungerar väl och i samtliga län finns samverkansgrupper för kommunernas bredbandssamordnare. Bredbandskoordinatorerna har även en god samverkan med såväl privata som offentliga marknadsaktörer. Alla län har också någon form av samverkan med andra regioner. Några exempel på samverkan över länsgränser är gemensamma projekt och studier, informationsinsatser, inspel och skrivningar i olika policyfrågor, finansieringslösningar och erfarenhetsutbyte.

Kartläggning av bredbandssituationen i länet är ett prioriterat område då det ger ett viktigt underlag för planering, uppföljning och inriktning i det regionala bredbandsfrämjandet. I några län fungerar kartläggningen väl och regionen har både resurser för kartläggningar och tillgång till relevant data. De flesta bredbandskoordinatorer har dock svårt att få tillräcklig tillgång till personella kartläggningsresurser samt data från exempelvis Lantmäteriet, SCB och PTS.