Utbyggnad av bredbandsnät

Från den 1 juli 2016 gäller lagen om utbyggnad av bredbandsnät, lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Lagen baseras på ett EU-direktiv och syftet är att främja utbyggnad av bredband. Genom sänkta kostnader för utbyggnad av bredband ska fler få tillgång till snabbt bredband.

Lagen innebär rättigheter för den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband och skyldigheter för den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller som innehar annan infrastruktur, så kallade nätinnehavare. En nätinnehavare är som huvudregel skyldig att låta den som bygger ut bredbandsnät få tillträde till infrastruktur liksom tillgång till information om infrastruktur och byggprojekt.

Lagen innebär också att ett offentligt organ som utför ett byggprojekt i regel är skyldigt att samordna med utbyggnad av bredbandsnät. Samma sak gäller den som utför ett sådant projekt om det helt eller delvis är finansierat av offentliga medel.

I vissa situationer kan nätinnehavaren ha rätt att neka begäran från en bredbandsutbyggare om tillträde, information eller samordning. 

Lagen berör aktörer både inom och utom telekomsektorn. Den infrastruktur som omfattas är passiva nätdelar som är avsedd att rymma andra nätdelar utan att själva bli aktiva, till exempel kanalisation, master, tillsynsbrunnar, kopplingsskåp, byggnader och stolpar.

I lagen om elektronisk kommunikation (LEK) infördes den 1 juli 2016 även en kompletterande skyldighet för fastighetsägare att, i vissa fall, lämna tillträde till infrastruktur i byggnader.

PTS roll

PTS utövar tillsyn enligt lagen och hanterar tvistlösningar mellan nätinnehavare och bredbandsutbyggare. PTS tillhandahålla också webbplatsen Utbyggnadsportalen.

Genom Utbyggnadsportalen kan bredbandsutbyggare och nätinnehavare hitta information, t.ex. om regler och tillstånd. På Utbyggnadsportalen finns det också länkar till olika webbtjänster som har information om infrastruktur och byggprojekt. En av dem är Ledningskollen, som drivs av PTS.

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som har flera funktioner för den som vill använda tjänsten för att nyttja delar av lagens möjligheter eller uppfylla delar av lagens skyldigheter.

Bredbandsutbyggare kan till exempel använda Ledningskollen för att begära information om nätinnehavares infrastruktur i det område man vill bygga bredbandsnät. Nätinnehavare kan exempelvis lämna information om sin infrastruktur och publicera information om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt.

Har du frågor kan du kontakta PTS via utbyggnad@pts.se.