Tvistlösning

Enligt lagen om elektronisk kommunikation kan PTS pröva tvister i alla frågor som har sin grund i skyldigheter som följer av lagen eller har beslutats med stöd av lagen.

Tvistlösningen kan till exempel gälla fastställande av samtrafikavgifter i fasta eller mobila nät, avtalsvillkor för tillträde till kopparaccesser eller villkor för utlämnande av abonnentuppgifter.

Så går tvistlösning till

Ett tvistlösningsärende inleds genom att en operatör begär tvistlösning hos PTS. Begäran ska innehålla uppgifter om sökande och motpart samt vad den sökande vill att PTS ska besluta. Dessutom ska begäran innehålla motivering till varför PTS ska besluta på ett visst sätt. Handläggningen av ärendet är oftast skriftlig, men kan även vara muntlig. PTS har som huvudregel fyra månader på sig att meddela beslut. Särskilt komplicerade ärenden får dock ta längre tid.

Medling

PTS får i vissa fall lämna över tvisten till medling. PTS ansvarar inte för medlingen. Den ska utföras av en i första hand av parterna utsedd medlare.

Allmänintresse

När PTS avgör ett tvistlösningsärende ska myndigheten inte bara ta hänsyn till parternas intressen utan även till de allmänna intressen som ligger bakom lagens bestämmelser. Syftet med besluten är inte att utforma ett fullständigt avtal mellan parterna, utan att besluta i de frågor där parterna inte kommer överens.

Hitta tvistlösningsbeslut

PTS tvistlösningsbeslut publiceras bland övriga beslut.

Likheter och skillnader mellan tvistlösning och tillsyn

Tvistlösning innebär en möjlighet för den enskilde operatören att få en tvist med en annan operatör om gällande reglering prövad på ett snabbt och effektivt sätt. Såväl tvistlösning som tillsyn handlar om att tillämpa och uttolka de skyldigheter som PTS beslutat om. Tillsyn kan dock ske på PTS initiativ och utmynna i beslut som är generellt tillämpliga, medan tvistlösningsbeslut endast reglerar vad som gäller mellan parterna i den specifika tvisten. Tvistlösningsbeslut kan omfatta retroaktiva förhållanden, medan tillsynsbeslut endast är framåtsyftande.

Se en schematisk beskrivning av likheter och skillnader mellan tvistlösning och tillsyn.