Så här blir du kvalificerad tillhandahållare

Här berättar vi om hur anmälan och prövning går till för att ditt företag ska få statusen som kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

För att kunna tillhandahålla en kvalificerad betrodd tjänst måste ditt företag ha statusen som kvalificerad tillhandahållare. Så här ser processen ut, från anmälan till prövning och godkännade av anmälan. 

1. Låt ett ackrediterat certifieringsorgan genomföra en överensstämmelsebedömning

Detta är en granskning med syftet att bedöma om er verksamhet uppfyller kraven i eIDAS-förordningen för att bli kvalificerad tillhandahållare. I nuläget finns inget svenskt certifieringsorgan.

Här kan du söka på certifieringsorgan inom EU, så kallade conformity assessment body (CAB).

2. Anmäl till PTS för att få status som kvalificerad tillhandahållare

Vid anmälan ska du bland annat bifoga rapporten från certifieringsorganet. 

Anmälningsblankett för att få status som kvalificerad tillhandahållare

3. PTS prövar anmälan 

PTS kontrollerar om ditt företag och de betrodda tjänster som ni
tillhandahåller uppfyller de särskilda kraven i eIDAS-förordningen för kvalificerade tillhandahållare. I PTS prövning är rapporten från certifieringsorganet ett viktigt underlag.

4. PTS beviljar status 

Om ditt företag uppfyller kraven beviljar PTS er status som kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster. Om ni inte uppfyller kraven kan vi komma att be er om en komplettering eller avslå anmälan. 

När ni fått statusen som kvalificerad tillhandahållare registreras ditt företag och den kvalificerade betrodda tjänst som du tillhandahåller i en nationell förteckning (Trusted list), som är publicerad på PTS webbplats. 

5. Den kvalificerade betrodda tjänsten kan börja användas

Du kan börja tillhandahålla den kvalificerade betrodda tjänsten i hela EU när företaget är registrerat i den nationella förteckningen. 

Omprövning minst vartannat år

Som kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster måste du minst en gång vartannat år genomgå en omprövning för att få behålla statusen. Omprövningen går till på följande sätt:

  • Du begär en granskning av ett ackrediterat certifieringsorgan. Syftet är att säkerställa att ditt företag och den betrodda tjänst som du tillhandahåller alltjämt lever upp till kraven i eIDAS-förordningen. Granskningen görs på egen bekostnad.
  • Du skickar granskningsrapporten (rapport om överensstämmelsebedömning) till PTS, eidas@pts.se, senast tre dagar efter att du har mottagit rapporten från certifieringsorganet.
  • PTS granskar rapporten. Om ni fortsättningsvis uppfyller de särskilda kraven i eIDAS-förordningen för kvalificerade tillhandahållare behåller ni statusen. 

Kravet på omprövning framgår av artikel 20.1 eIDAS-förordningen.

Mer information och frågor 

Kontakta oss via e-post: eidas@pts.se.