Postoperatörer

Idag har ett 30-tal postoperatörer tillstånd i Sverige, vilka med några enstaka undantag aktivt bedriver postverksamhet. Antalet har varit relativt konstant under de senaste åren.


arrow Ansökan

Den som vill bedriva postverksamhet måste ha tillstånd. Sökanden kan vara såväl en fysisk som juridisk person. För en juridisk person ska registreringsbevis bifogas och ansökan undertecknas av behörig firmatecknare.

Vad händer då en ansökan kommer in?

  • PTS tar först ställning till om verksamheten som avses är att betrakta som postverksamhet i juridisk mening.
  • Mot bakgrund av de uppgifter som lämnas i ansökan gör PTS en samlad bedömning av den sökandes lämplighet att bedriva postverksamhet.
  • I PTS tillståndsprövning ingår därför kontroll av sökanden i Patent- och registreringsverkets register över näringsförbud och hos Kronofogdemyndigheten.

Ett tillstånd omfattar inrikes brevbefordran i hela landet och gäller tills vidare. En tillståndshavare betalar en årsavgift som grundas på antalet förmedlade försändelser. Minimiavgiften är 4 000 kronor.

Kvalitetskrav enligt tillståndsvillkoren

Den postoperatör som har tillstånd ska för PTS kunna visa att postverksamheten bedrivs tillförlitligt och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls.

Tillståndshavaren ska se till att:

  • adresserade försändelser hanteras så att de inte skadas genom yttre påverkan eller av väder och vind;
  • försändelserna hanteras med iakttagande av vedertagna utdelningsrutiner så att de inte i onödan exponeras för obehöriga eller lämnas obevakade på sätt som innebär risker i integritetshänseende;
  • skyddet för avsändarnas och mottagarnas integritet upprätthålls genom att berörd personal har god kännedom dels om reglerna avseende tystnadsplikt, dels om det integritetsskydd som brevhemligheten i 4 kap 8 § brottsbalken tar sikte på och att
  • de lokaler där adresserade försändelser hanteras uppfyller rimliga krav på säkerhet.

arrow Lista över operatörer

Postoperatörer (2018-02-09)

PostNord är alltjämt det företag som är den överlägset störste aktören på marknaden. Den ende konkurrenten av betydelse är Bring Citymail som bedriver utdelningsverksamhet i mer än hälften av landet. Övriga operatörer har tillsammans långt under en procent av marknaden.

arrow Statistik/Årsvolymer

I enlighet med tillståndsvillkoren begär PTS varje år uppgifter från postoperatörerna om bland annat antalet brev som delats ut.

Listan visar antalet adresserade brev som olika postoperatörer delar ut per år.

Antal brevförsändelser i miljoner (pdf, öppnas i nytt fönster)

arrow Täckningsområden postoperatörer

Sammanställningen anger i vilka postnummerområden som olika postoperatörer är verksamma. Det går att välja visning per operatör, postnummer, eller postort.

Sammanställning av täckningsområden för postoperatörer