Nummerportabilitet

Nummerportabilitet innebär en möjlighet för slutanvändaren att behålla sitt telefonnummer vid byte av operatör/tillhandahållare.

Inom den nationella standardiseringsorganisationen, ITS, har marknadens aktörer tagit fram svenska standarder för nummerportabilitet.

Nummerportabilitet infördes den 1 juli 1999 och gällde då bara för fasta telefonitjänster. I september 2000 infördes nummerportabilitet för mobiltelefonitjänster.

De nuvarande föreskrifterna gäller sedan den 3 juni 2022 då lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation trädde i kraft.  Bestämmelserna om nummerportabilitet handlar bland annat om när överlämning av nummer ska ske, slutanvändarens rätt till sitt nummer, återaktivering vid misslyckad portering, återbetalning av förhandsbetalda tjänster samt hur dirigering ska ske och vilka uppgifter som ska överlämnas vid nummerportabilitet.

Svenska standarder för nummerportabilitet

PTS föreskrifter och allmänna råd hänvisar till vissa svenska standarder, SS 63 63 90, SS 63 63 92 och SS 63 63 91. Dessa finns tillgängliga på ITS webbplats. SS 63 63 90 och SS 63 63 92 avser nätsignalsystem ITU-T SS No. 7 ISUP. När det gäller nätsignalsystem SIP finns mer information i en förstudie, Nummerportabilitet för framtida nät - PTS-ER-2009:7, som behandlar nummerportabilitet för framtida nät.

Dirigeringsprefix vid nummerportabilitet

Behov av dirigeringsprefix (en typ av teknisk plan) finns för den operatör som avser att värva slutkunder för direktanslutning mot eget kommunikationsnät genom funktionen nummerportabilitet. Dirigeringsprefixet används för att dirigering ska kunna ske mot rätt mottagande operatörs allmänna kommunikationsnät vid samtal mot överlämnande telefonnummer.

Dirigeringsprefixet tilldelas två typer av allmänna logiska kommunikationsnät och en operatör kan tilldelas ett eller flera dirigeringsprefix:

  • Fasta nät – kommunikationsnät främst avsedda för fasta elektroniska kommunikationstjänster
  • Mobila nät – kommunikationsnät främst avsedda för mobila elektroniska kommunikationstjänster

Organisation för central referensdatabas för nummerportabilitet, SNPAC

PTS föreskrifter för nummerportabilitet är utformad så att 11 § ska tillämpas när PTS har utsett en sådan organisation för hantering av referensdata.

PTS har beslutat att den som överlämnar ett telefonnummer genom nummerportering genast ska underrätta Swedish Number Portability Administrative Centre AB, SNPAC, organisationsnr: 556595-2925 om överlämnandet.

Vidare information om den praktiska referensdatahanteringen samt statistik över överlämnade telefonnummer finns på SNPACs webbplats.

Vad du som kund måste tänka på när du byter operatör

Läs mer om hur du ska göra om du vill behålla ditt nummer när du byter mobiloperatör.

Läs mer om hur du ska göra om du vill behålla ditt nummer när du byter operatör för fast telefoni.

Hos vilken operatör finns ett telefonnummer just nu?

Om du flyttar ditt nummer till en ny operatör, hör numret till den nya operatören. Genom nummerportabilitet kan du behålla ditt nummer när du byter operatör.

För att kunna se vilken operatör ett visst telefonnummer tillhör kan du använda PTS e-tjänst Sök operatör.