Återkrav bredbandsstöd

Stödmottagare som har erhållit felaktigt utbetalda medel ska återbetala till PTS. Återkrav av stödet ska ske i enlighet med de förfaranden och bestämmelser som fastställs i den svenska lagstiftningen. Ränta på beloppet utgår enligt räntelagen (1975:635).

Ärenden om återkrav

PTS kan initiera ett ärende om återkrav. Inom ramen för det ärendet utreder PTS om det finns grund för återkrav. Mottagare av stöd ska på PTS begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som stödet har beviljats för, vilket innefattar uppgifter i ett ärende om eventuellt återkrav.

Beslut om återkrav

Om PTS stöd har utbetalats felaktigt kan PTS fatta beslut om återkrav. Om det inte är uppenbart obehövligt ska PTS underrätta stödmottagaren om allt material av betydelse för beslutet och ge mottagaren tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet.

En individuell och sammanvägd bedömning av omständigheterna ska göras i varje enskilt fall.