Fast samtrafik

För att slutanvändare ska kunna nå varandra genom att ringa och ta emot samtal krävs det att nätägande operatörer samarbetar och samtrafikerar med varandra.

Samtrafik innebär att operatörerna kopplar samman sina nät vilket möjliggör kommunikation och tillgång till tjänster som erbjuds i näten. Ett samtal mellan två slutanvändare består av originering, terminering och i förekommande fall också transitering.

Gällande reglering

Fast samtalsoriginering

Fast samtalsoriginering är början av ett samtal i en operatörs nät till följd av att dennes slutanvändare ringer ett samtal. Ett samtal inkluderar också terminering och i förekommande fall även transitering.

PTS beslutade 2013-10-24 att Telia Sonera har ett betydande inflytande på marknaden för fast samtalsoriginering. PTS har därför infört ett antal skyldigheter för Telia Sonera, för att förhindra ett beteende som hämmar konkurrensen. Det innebär bland annat att:

  • Telia Sonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör tillhandahålla samtalsoriginering.
  • Telia Sonera ska hålla ett kostnadsorienterat pris för samtals­origineringen. Kostnaden för samtalsorigineringen beräknas utifrån en kalkylmodell (LRIC) som PTS tagit fram.
  • Telia Sonera ska tillämpa villkor som inte är diskriminerande. Det betyder att Telia Sonera ska under likvärdiga omständigheter ska tillämpa likvärdiga villkor mot andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster, vilket även inkluderar bolag inom Telia Soneras koncern.

För övriga skyldigheter se Avgörandet samt avsnitt 8-9 i PTS beslut om skyldigheter för Telia Sonera 2013–10–24.

Beslutet ersätter PTS beslut 2009–11–04.

Fast samtalsterminering

Fast samtalsterminering är slutet av ett samtal som en operatör tar emot i sitt nät så att dennes slutanvändare kan nås. Terminering föregås av originering och i förekommande fall även transitering.

PTS beslutade 2013-10-24 att samtliga operatörer som tar emot samtal till sina slutanvändare har ett betydande inflytande på marknaden för fast samtalsterminering. Det innebär att varje nät är en enskild marknad där operatören har monopol på samtalsterminering.

PTS har därför infört ett antal skyldigheter på operatörerna för att förhindra ett beteende som hämmar konkurrensen. Det innebär bland annat att:

  • Samtliga operatörer ska vid varje rimlig begäran från annan operatör tillhandahålla samtalsterminering.
  • Telia Sonera ska hålla ett kostnadsorienterat pris för samtals­termineringen. Kostnaden för samtalstermineringen beräknas utifrån en kalkylmodell (LRIC) som PTS tagit fram. Övriga operatörer ska hålla ett rättvist och skäligt pris, vilket innebär att det får maximalt uppgå till den nivå som beräknas enligt kalkylmodellen.
  • Samtliga operatörer ska tillämpa villkor som inte är diskriminerande. Det betyder att de ska under likvärdiga omständigheter ska tillämpa likvärdiga villkor mot andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster, vilket även inkluderar bolag inom den egna koncernen.

För Telia Soneras övriga skyldigheter på marknaden se Avgörandet samt avsnitt 8-9 i PTS beslut om skyldigheter för Telia Sonera 2013–10–24.

För andra operatörers övriga skyldigheter på marknaden se Avgörandet samt avsnitt 7-8 i PTS beslut 2013–10-24 till respektive operatör:

Besluten ersätter PTS beslut från 2009–11–04 (se respektive beslut).