Tidigare arbete

Information om pågående arbete på marknaderna för fast tillträde, fast samtalsoriginering, fast samtalsterminering och mobil samtalsterminering.

Beslut om skyldigheter på marknaden för mobil samtalsterminering
2016-08-13

PTS har beslutat om skyldigheter på marknaden för mobil samtalsterminering. Vill du läsa äldre beslut? Kontakta PTS diarium, pts@pts.se

Besluten gäller ombedelbart och ersätter PTS beslut 2013-06-10. Dock ska de nya priserna gälla fr.o.m. den 1 oktober 2016. De gamla priserna gäller fram till dess.

Nya priser för samtalsterminering i mobilnät planeras till 1 oktober 2016
2016-08-23

PTS notifierade den 22 juni 2016 beslutsutkast avseende grossistmarknaden för samtalsterminering i individuella mobilnät i Sverige till EU-kommissionen. Kommissionen meddelade i sitt beslut den 20 juli 2016 att de inte har några synpunkter.

PTS planerar att fatta beslutet avseende marknaden för mobil samtalsterminering under september 2016. PTS målsättning är att de nya mobila samtalstermineringspriserna ska börja gälla fr o m 1 oktober 2016.

Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering och reviderad kalkylmodell
2016-06-01

Vill du läsa äldre underlag? Kontakta PTS diarium, pts@pts.se

 
Första samråd angående marknadsanalys för fasta telefonitjänster
2016-05-13

Samrådet avser slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster. Marknaden omfattar den tidigare definierade slutkundsmarknaden för fast tillträde och grossistmarknaden för fast samtalsoriginering (marknad 1 och 2 i EU-kommissionens rekommendation från 2007).

Vill du läsa äldre underlag? Kontakta PTS diarium, pts@pts.se

Andra samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering och reviderad kalkylmodell
2016-04-14

Vill du läsa äldre underlag? Kontakta PTS diarium, pts@pts.se

Ändringar i tidplan
2016-03-18

PTS avser att senarelägga notifieringen av marknaden för fast samtalsterminering till hösten 2016. Notifiering kommer att ske samtidigt som fast tillträde och fast originering notifieras. Skälet till detta är att PTS har gjort bedömningen att det krävs ytterligare utredning för marknaden för fast samtalsterminering.

PTS målsättning är att genomföra samråd med marknadens aktörer avseende de fasta besluten under våren respektive hösten 2016.

När det gäller marknaden för mobil samtalsterminering så planerar PTS liksom tidigare att notifiera under sommaren 2016. Ett andra samråd planeras till april 2016.

Samråd marknaderna 1 och 2
2015-12-17
PTS samråder förslag till beslut för marknaderna för fast och mobil samtalsterminering.

Vill du läsa äldre underlag? Kontakta PTS diarium, pts@pts.se

Övergripande tidplan
2015-10-30
Som tidigare kommunicerats avser PTS att notifiera marknaderna för fast- och mobil samtalsterminering under sommaren 2016 och marknaderna för fast tillträde och samtalsoriginering under hösten 2016.  

När det gäller fast- och mobil samtalsterminering planerar PTS att hålla ett samråd med markandens aktörer innan utgången av 2015. Samråd för fast tillträde och samtalsoriginering planeras till första kvartalet 2016.  

PTS påbörjar nya analyser
2015-04-27
PTS påbörjar nu analyserna på marknaderna för Fast tillträde och Fast samtalsoriginering, liksom marknaderna för Fast samtalsterminering och Mobil samtalsterminering. Arbetet kommer att resultera i beslut, med planerade notifieringar till EU-kommissionen under sommaren respektive hösten 2016. Information om arbetet publiceras löpande på PTS webbplats.

PTS ett stort intresse av att ta del av hur marknadsaktörerna ser på den senaste tidens marknadsutveckling. PTS vill gärna inhämta marknadens synpunkter och välkomnar därför marknadens aktörer att kontakta oss för att boka in ett möte, mejla Christian Blomberg.