Nationellt och internationellt arbete inom nummerfrågor

Här presentera de arbetsgrupper inom området namn, nummer och adressering som PTS deltar i eller bevakar.

arrow Nationellt

Nummerforum
Nummerforum är möten där operatörer, olika myndigheter och andra intressenter utbyter information om och diskuterar nummerrelaterade frågor inom området för elektronisk kommunikation.

PTS arrangerar Nummerforum två gånger per år.

Läs mer om Nummerforum.

ITS
Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen (ITS) ansvarar för standardiseringen inom telekommunikationsområdet. Det är regeringen som har utsett ITS till standardiseringsorgan inom området. På ITS webbsida finns information om fastställda standarder och tillämpningsanvisningar. Dessa går fritt att ladda ner.

Läs mer om ITS.


RGIG
Referensgrupp Internet Governance (RGIG) är ett öppet forum för intressenter inom området internets styrning och förvaltning, samt vissa adresseringsfrågor. Syftet med RGIG är att ge möjlighet till informationsutbyte och diskussion av internetrelaterade frågor och svenska ståndpunkter inför relevanta internationella möten.

PTS som är ordförande i RGIG bjuder in till möten tre gånger per år.

Läs mer om RGIG.

arrow Internationellt

CEPT ECC WG NaN

CEPT WG NaN (Numbering and Network) är den huvudansvariga grupperingen för nummer- och adresseringsfrågor inom European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, CEPT. Det finns ett flertal undergrupper till WG NaN. Dessa behandlar bl.a. framtida behov i olika nummerplaner, mobila nätkoder, M2M-kommunikation, nödsamtalsfrågor, betalteletjänster, korta nummer (till exempel 116) och nummerportabilitet. Deltagare i organisationen är europeiska tillsynsmyndigheter och i vissa fall EU Kommissionen. Ibland kan inbjudna observatörer från industrin och andra organisationer delta.

CEPT ECC WG NaN träffas två gånger per år. Undergrupperna träffas oftare.

Läs mer om CEPT ECC WG NaN.

ITU-T SG 2
Study Group 2 är huvudansvarig studiegrupp för nummer- och adresseringsfrågor inom ITU:s Telecommunication Standardization Sector (ITU-T). Deltar gör tillsynsmyndigheter, operatörer och industri från hela världen. Gruppen tar bland annat fram rekommendationer (bland annat E.164) inom nummer, namn, adressering och identifiering men jobbar även med andra frågor inom området.

ITU-T SG2 träffas 1–2 gånger per år.
Läs mer om ITU-T  SG2.

ETSI NTECH
Inom det Europeiska standardiseringsinstitutet (ETSI) sker ett visst arbete runt nummerfrågor för fasta framtida nät (så kallad NGN – Next Generation Networks) inom den tekniska kommittén NTECH (Network Technologies). NTECH arbetar bland annat inom frågor om nummer, namn, adressering och routing. Deltagare i organisationen är europeiska tillsynsmyndigheter, operatörer och industri.

ETSI NTECH träffas ett antal gånger per år. PTS bevakar för närvarande inte denna kommitté eftersom det inte sker så mycket arbete inom nummer- och adresseringsområdet för fasta nät. För mobila nät utförs liknande arbete inom 3GPP, förutom de som studeras på global nivå inom ITU-T SG2.

Läs mer om ETSI NTECH

ICANN/GAC
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) är en privaträttsligt ideell organisation som arbetar för att främja internets användning och operationell stabilitet. Organisationen ansvarar för teknisk samordning av domännamnssystemet (DNS) och för tilldelning av bland annat IP-adresser. Governmental Advisory Committee (GAC) är en rådgivande kommitté till ICANN, öppen för regeringar och vissa andra organisationer. GAC ger råd till ICANN:s styrelse. 

ICANN/GAC träffas tre gånger om året.

Läs mer om ICANN.

Läs mer om GAC.

RIPE  NCC
Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) är ett forum för administration av internets infrastruktur och hantering av ip-adresser och Autonomous Systems (AS). RIPE NCC är en av fem Regional Internet Registry (RIR) i världen.

Möten hålls två gånger per år där PTS deltar då relevanta frågor finns med på agendan.

Läs mer om RIPE NCC.