Överlåtelse av aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet

Den som avser att överlåta aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet är skyldig att samråda med PTS.

Skyldigheten att samråda gäller inte för överlåtelser av aktier i aktiebolag som är publika.

Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet regleras i 4 kap. 15–19 §§ säkerhetsskyddslagen, 6 kap. säkerhetsskyddsförordningen samt i 7 kap. Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd; PMFS 2022:1.

Samråd inför överlåtelse av aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet

Aktie- eller andelsägaren ska samråda med PTS. Ett samråd ska påbörjas innan överlåtelsen har genomförts.

Samråd med PTS

För att PTS ska ha möjlighet att göra en ändamålsenlig bedömning behöver anmälan om samråd innehålla:

  • Information om verksamhetsutövaren, inklusive organisationsnummer och kontaktuppgifter
  • Beskrivning av den avsedda överlåtelsen
  • Information om förvärvaren och, i de fall förvärvaren är en juridisk person, dennas ägarstruktur.

Anmälan om samråd ska göras på blanketten Anmälan om samråd vid överlåtelse av aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet. 

När aktie- eller andelsägaren lämnat in blankett och obligatoriskt underlag gör PTS en bedömning av om överlåtelsen är lämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt. PTS ska om det inte är uppenbart obehövligt ge Säkerhetspolisen möjlighet att yttra sig innan samrådet avslutas. Aktie- eller andelsägaren kan i vissa fall behöva komplettera underlaget. Samrådet avslutas med ett beslut.

Föreläggande och förbud

PTS får förelägga aktie- eller andelsägaren att vidta åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.

Om ett föreläggande inte följs eller om en överlåtelse är olämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt, även om ytterligare åtgärder vidtas, får PTS besluta att överlåtelsen inte får genomföras (förbud).

En överlåtelse som genomförs i strid med ett förbud är ogiltig.

Skicka blankett och underlag

Blankett och underlag ska skickas till: 

Adressuppgifter

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 6101, 102 32 Stockholm

Om aktie- eller andelsägaren bedömer att underlaget innehåller uppgifter vars röjande skulle orsaka skada för Sveriges säkerhet, ska rapporten skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd.