Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet

Verksamhetsutövare inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska från den 1 december 2021 utan dröjsmål anmäla detta till PTS.

När den säkerhetskänsliga verksamheten upphört ska även detta anmälas utan dröjsmål till PTS.

Anmälan samt avanmälan av säkerhetskänslig verksamhet görs på blanketten Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet. 

Rapportera att särskilt säkerhetskänslig verksamhet bedrivs

Med särskilt säkerhetskänslig verksamhet avses verksamhet där en antagonistisk handling kan medföra synnerligen allvarlig eller allvarlig skada för Sveriges säkerhet (konsekvensnivå 5 och 4).

Verksamhetsutövaren ska rapportera till PTS om särskilt säkerhetskänslig verksamhet bedrivs enligt 5 § Post- och telestyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd; (PTSFS 2021:2) och 2 kap. 6 § Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd; (PMFS 2019:2).

Skicka anmälan och rapport

Anmälan och rapport skickas till: sakerhetsskydd@pts.se eller till:

Adressuppgifter

Post- och telestyrelsen (PTS), Säkerhetsskydd, Box 6101, 102 32 Stockholm

Om verksamhetsutövaren bedömer att anmälan eller rapporten innehåller uppgifter vars röjande skulle orsaka skada för Sveriges säkerhet, ska rapporten skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd.