Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet

Sedan den 1 maj 2021 kan den som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst föreläggas att bevara lagrade uppgifter som anses ha betydelse vid en brottsutredning.

Sverige har implementerat Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet och dess tilläggsprotokoll i lagen om elektronisk kommunikation per den 1 maj 2021. Konventionens syfte är bland annat att harmonisera de nationella lagarna och förenkla det internationella samarbetet kring it-relaterad brottslighet.

Ett antal förändringar har genomförts i svensk lagstiftning för att uppfylla de krav som gäller för tillträde till konventionen. Förändringarna innebär i korthet att undersökningsledare eller åklagare har rätt att förelägga bland annat tillhandahållare av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst att bevara uppgifter som anses ha betydelse vid en brottsutredning.

Polismyndigheten är nationell kontaktpunkt

Polismyndigheten är utsedd av regeringen att vara nationell kontaktpunkt enligt konventionen.

Förändringar i svensk lag för att uppfylla Europarådets krav

arrow Viktiga ändringar i LEK från den 1 maj 2021

Här är de ändringar som gjorts i kapitel 9 i lagen om elektronisk kommunikation (2022:482) i och med Sveriges tillträde till it-brottskonventionen. Ändringarna gäller från den 1 maj 2021.

  • I 9 kap 4 § införs ett undantag som innebär att elektroniska meddelanden som omfattas av ett föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap 16 § rättegångsbalken inte ska raderas eller anonymiseras efter genomförd kommunikation.
  • I 9 kap. 21 § införs en ändring som innebär att de uppgifter som lagras med stöd av bestämmelsen om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål i 9 kap 19 § även får behandlas för utlämnande enligt en ny bestämmelse som införs i 9 kap 33 § första stycket 5.
  • I 9 kap 22 § införs en bestämmelse som innebär att trafikuppgifter får lagras även efter det att lagringstiden gått ut om ett föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken har meddelats. Uppgifterna ska lagras till dess uppgifterna lämnats ut eller tiden för bevarande har löpt ut, varefter uppgifterna ska utplånas.
  • I 9 kap 25 § införs en ny bestämmelse som innebär att om någon som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap 1 § som har förelagts att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken så gäller 8 kap 5 § (vidtagande av särskilda skyddsåtgärder för att skydda lagrade uppgifter vid behandling), 9 kap 23 § (rätt till ersättning för kostnader som uppstår när lagrade uppgifter lämnas ut) och 9 kap 24 § (uppgifter ska lämnas ut utan dröjsmål och göras tillgängliga på ett sådant sätt att informationen enkelt kan tas om hand) på motsvarande sätt för den uppgift som ska bevaras.
  • I 9 kap 32 § p 6 och p 7  införs regler om tystnadsplikt för att vissa uppgifter bevarats enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken och för en begäran om utlämnande av en uppgift om tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster enligt 9 kap 33 § första stycket 5.
  • Av 9 kap 33 § första stycket 5 framgår att annan uppgift som angår ett särskilt meddelande (trafikuppgift) om vilka övriga tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster som har deltagit vid överföringen av ett meddelande som omfattas av ett föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken på begäran ska lämnas över till den myndighet som meddelat föreläggandet.

arrow Uppgifter som kan omfattas av ett föreläggande om bevarande

En undersökningsledare eller åklagare kan förelägga en tillhandahållare att bevara en viss uppgift som kan antas ha betydelse i en brottsutredning (frysning).

Uppgifter som avses, kan enligt förarbetena, vara av vilket slag som helst, till exempel en digitalt lagrad bild, innehållet i ett meddelande eller uppgifter om ett meddelandes ursprung och adressat.

Att uppgiften ska vara lagrad betyder att den ska finnas bevarad elektroniskt. Både sådana uppgifter som finns lagrade på grund av regler om datalagring och uppgifter som lagrats av annan anledning omfattas alltså. Uppgiften måste finnas lagrad när föreläggandet meddelas. Det går inte att förelägga någon att framöver lagra eller spara uppgifter.

arrow Bevara lagrade uppgifter i max 90 dagar

Rätten att förelägga om bevarande av uppgifter framgår av en ny bestämmelse i 27 kap. 16 § i rättegångsbalken. Regeln innebär att den som i elektronisk form innehar en lagrad uppgift som skäligen kan antas ha betydelse för utredningen om ett brott får föreläggas att bevara uppgiften. I föreläggandet ska anges hur länge uppgiften ska bevaras. Tiden får inte bestämmas till längre än nödvändigt och får inte överstiga 90 dagar från dagen för beslutet. Om det finns särskilda skäl får tiden för bevarande förlängas med högst 90 dagar.

Rätten att förelägga om bevarande av uppgifter framgår av en ny bestämmelse i 27 kap. 16 § i rättegångsbalken. Regeln innebär att den som i elektronisk form innehar en lagrad uppgift som skäligen kan antas ha betydelse för utredningen om ett brott får föreläggas att bevara uppgiften. I föreläggandet ska anges hur länge uppgiften ska bevaras. Tiden får inte bestämmas till längre än nödvändigt och får inte överstiga 90 dagar från dagen för beslutet. Om det finns särskilda skäl får tiden för bevarande förlängas med högst 90 dagar.

arrow Skyldighet att lämna uppgift om vilka tillhandahållare som har deltagit vid överföring av information

Vidare framgår ovan att tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster som har förelagts att bevara en viss lagrad uppgift kan åläggas att på begäran av den myndighet som beslutat om föreläggandet lämna ut uppgift om vilka övriga tillhandahållare som har deltagit vid överföringen av det meddelande som berörs av föreläggandet. Därför har införts en skyldighet att lämna ut uppgifter i 9 kap 33 § första stycket 5 i lagen om elektronisk kommunikation av den innebörden. Bestämmelsen innebär inte krav på att inskaffa uppgifter som tillhandahållaren (operatören) inte har. 

arrow Tillhandahållare ska kunna lämna ut uppgifter utan dröjsmål

Tillhandahållare är skyldiga att anpassa sin verksamhet så att uppgifter utan dröjsmål kan lämnas ut på ett sådant sätt att verkställandet av utlämnandet inte röjs. Uppgifterna ska dessutom göras tillgängliga på ett sådant sätt att informationen enkelt kan tas om hand (19 kap 24 §). Det innebär att bestämmelserna som gäller för uppgifter som ska lagras för brottsbekämpande ändamål (9 kap 19 §) även ska gälla för uppgifter som omfattas av en begäran om frysning.

Ersättningsregler för operatörer

Operatörer har rätt till ersättning för kostnader som uppstår när bevarade uppgifter eller uppgifter om vilka övriga operatörer som har deltagit vid överföringen lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter. Regler för detta har integrerats i PTS föreskrifter vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2022.