EU-finansierat bredbandsstöd 2021

En del av det bredbandsstöd som fördelas under 2021 kommer EU-finansieras. I bifallsbeslutet framgår det om det stöd som ett projekt tilldelats har EU-finansierats. De stödmottagare som får EU-finansierat bredbandsstöd har en skyldighet att framhålla och synliggöra att finansieringen kommer från EU. PTS kommer även att följa upp detta krav. Dessa stödmottagare ska också samarbeta med EU-myndigheter. På den här sidan kan du läsa mer om hur du märker ditt projekt, samarbetet med EU och om EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

Så märker du upp ditt EU-finansierade projekt

Om det stöd du tilldelats är EU-finansierat så ska det synliggöras. Av § 50 i PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2021 framgår att en mottagare av finansiering från EU ska säkerställa att detta tydligt framgår. Det gör du som stödmottagare bland annat genom att visa upp unionens emblem och finansieringsförklaringen ”Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU”.
Via länkarna nedan kan du läsa om hur du använder EU-emblemet och finansieringsförklaringen i ditt stödbeviljade projekt, ladda ned emblemet samt använda en generator som generera dokument med emblemet i:

Användning av EU:s emblem i samband med EU-program (europa.eu).

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/

https://www.euinmyregion.eu/generator

Det finns inget krav på att du som stödmottagare ska informera om att ett projekt är finansierat av PTS. PTS logotyp får endast användas efter medgivande från PTS se Pressbilder | PTS. PTS ger inte medgivande till att använda logotypen på ett sådant sätt att det ser ut som att PTS är avsändare av information då så inte är fallet.

Samarbete med EU:s myndigheter

Av bifallsbeslutet framgår att stödmottagaren har en skyldighet att, i enlighet med åtagande som lämnats vid ansökan om stöd, bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att olika EU-myndigheter ska kunna utöva sina respektive befogenheter. Myndigheterna är bl.a. Europeiska kommissionen (benämns ”behörig utanordnare”), Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten. Dessa myndigheter ska alltså tillåtas att genomföra exempelvis utredningar, kontroller på plats och inspektioner, i enlighet med artikel 129.1 i EU:s budgetförordning. Det gäller även för svenska myndigheter som Ekonomistyrningsverket (ESV).

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens

Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har enats om ett tillfälligt återhämtningsinstrument, Next Generation EU (NGEU). NGEU uppgår till 750 miljarder euro och ska bidra till att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av coronapandemin. Det ska också bidra till att bygga ett EU som är mer miljövänligt, digitalt och resilient, samt bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar.

Det viktigaste inslaget i NGEU är Faciliteten för återhämtning och resiliens (The Recovery and Resilience Facility, RRF), som omfattar ekonomiskt stöd om 672,5 miljarder euro. Stödet ska betalas ut i form av lån och bidrag till EU-medlemsstaternas reformer och investeringar. Sverige har ansökt om bidrag inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan. Stöd för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningsplan inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.