Inga anmärkningar i ESV:s revision av bredbandsstödet

Bredbandsstödet som PTS utför på regeringens uppdrag granskas och utvärderas av bland annat Ekonomistyrningsverket (ESV), Riksrevisionen och EU. Våren 2022 utförde ESV revision på bredbandsstödet. Resultatet visade att det inte fanns några anmärkningar.

Det här tittade revisorerna bland annat på

  • Övergripande bild av hur PTS handlägger ett ansökningsärende från A-Ö
  • Hur görs tilldelningen, dvs rangordning av projekt, bedömningsdokument med mera 
  • Så tas byggnadsförteckningen fram
  • Konkurrensutsättningsmodellen
  • PTS utredning av potentiell felaktig tilldelning av stödmedel och återkrav
  • Vilka entreprenörer och underentreprenörer som anlitats av dem som följer LOU
  • Uppgifter om verkliga huvudmän

Revisionen pågick under tiden 21 mars-13 juni 2022.

Om PTS bredbandsstöd