Anmälningsplikt

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) måste alla som avser att tillhandahålla vissa kommunikationsnät och kommunikationstjänster göra en anmälan till PTS innan de påbörjar verksamheten. Anmälda aktörer ska även betala vissa avgifter.

PTS har till uppdrag att följa utvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation. PTS ska även främja konkurrensen inom denna marknad. Genom en enkät samlar PTS årligen in statistik från aktörer som omfattas av LEK. Uppgifterna som samlas in ligger till grund för kartläggning av den svenska slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation.

Enligt LEK måste alla som avser att tillhandahålla vissa kommunikationsnät och kommunikations­tjänster göra en anmälan till PTS innan de påbörjar verksamheten. Bestämmelser om anmälningsplikt finns i lagens 2 kap. och beskrivs närmare i regeringens proposition 2002/03:110 Lag om elektronisk kommunikation, med mera (s. 119-126 och s. 362-364).

Vad är elektronisk kommunikation

Elektronisk kommunikation utgörs av elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster.

Elektroniska kommunikationsnät kan något förenklat delas in i elektroniska kommunikationsnät, allmänna kommunikationsnät och anmälningspliktiga allmänna kommunikationsnät.

Elektroniska kommunikationstjänster kan något förenklat delas in i elektroniska kommunikationstjänster och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

Särskilt för anmälningspliktiga aktörer av elektronisk kommunikation

De aktörer av elektronisk kommunikation som är anmälningspliktiga ska betala en årlig avgift för den anmälningspliktiga verksamheten och en avgift för radio- och teleterminaltillsyn. Vissa aktörer ska dessutom betala en avgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation, så kallad beredskapsavgift. Avgifterna framgår av PTS avgiftsföreskrifter, se även Avgifter för anmälningspliktig verksamhet.

De aktörer av elektronisk kommunikation som är anmälningspliktiga omfattas generellt av fler skyldigheter enligt LEK än de aktörer som enbart tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster.