Hotbilder

Naturkatastrofer, sabotage och terroristhandlingar. Vattenskador eller explosioner. Hotbilden mot elektronisk infrastruktur är mångsidig. Därför behövs åtgärder för robust kommunikation.

Militärer i skogen

PTS arbete med hotbilder

PTS arbetar med hotbilder inom ramen för risk- och sårbarhetsarbetet. Myndigheten gör risk- och sårbarhetsanalyser som omfattar bedömning av risker och sårbarheter inom PTS interna verksamhet, postsektorn, sektorn elektronisk kommunikation samt vid situationer då beredskapen höjs.

Sårbarheter som identifieras inom elektroniska kommunikationer och som kan få nationella konsekvenser utgör en grund för de åtgärder som PTS genomför för att bidra till robusta kommunikationer och minskad risk för störningar och avbrott.

Hot i fredstider

Omfattande och långvariga elavbrott är ett av de allvarligare hoten i fredstid. Fysiskt sabotage mot teleanläggningar är ett annat. Det senare kan ske med sprängladdningar, brandmedel, fordon och tunga verktyg. Skada kan ske på kablar, förstärkare längs kabelanläggningar och på yttre delar av radiolänk- och radioanläggningar.

I takt med internets utveckling och allt större möjligheter till samtrafik på nätet, öppnas också nya angreppsmöjligheter mot dåligt skyddade datasystem och nät.

Hot i krig mot telekommunikationer

Det allvarligaste hotet mot telekommunikationer i krig är anfall från luften med precisionsstyrda robotar och bomber mot stora telefastigheter där viktiga funktioner som transmissionsnoder, tjänstenoder, televäxlar och driftledningar riskerar att förstöras.

Även sabotage och intrångsattacker kan i en inledning vara effektiva åtgärder för att orsaka kaos i samhället. Om kärnladdningar används vid en konflikt utanför vårt land kan elektronik påverkas av elektromagnetiska pulser (EMP).

Hot mot posttjänster (brev och paket)

Verksamheter som innefattar distribution av brev och paket är sårbara för elavbrott, sabotage samt störningar i väg- och järnvägsnäten.

Typfall som grund för planering för civilt försvar

I arbetet med att utveckla det civila försvaret spelar hotbildsunderlag en central roll. På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) tagit fram ett antal så kallade typfall som grund för planering för civilt försvar. Dessa typfall speglar olika möjliga situationer och händelseförlopp:

• Typfall 1: Beredskapshöjning, mobilisering och transport till utgångsområden
• Typfall 2: Angrepp med fjärrstridsmedel med mera riktat huvudsakligen mot civila mål
• Typfall 3: Angrepp med fjärrstridsmedel, mot främst militära mål
• Typfall 4: Angrepp som omfattar landstigning och luftlandsättning mot viktiga områden i Sverige
• Typfall 5: Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik