Förändringar i regleringen av bredbandsmarknaderna

Torsdag den 1 december 2016 innebar att flera viktiga förändringar av regleringen av grossistmarknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) fick genomslag.

  • Ett striktare krav på icke-diskriminering (Equivalence of Inputs, EOI)
  • Ett test ska genomföras för att garantera ekonomisk replikerbarhet
  • Prisregleringen på fiber lättas

Från och med den 1 december 2016 kommer PTS att prioritera tillsyn av de nya reglerna, vilket också kommer att visa sig i prioriteringarna i tillsynsplanen för 2017.