Anmäla verksamhet

Den som inom ramen för NIS-regleringen har identifierat sig som leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet. PTS har tillsynsansvar för sektorn digital infrastruktur.

Anmälningsskyldigheten är ett lagkrav och beskrivs närmare i MSB:s föreskrifter för anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster (MSBFS 2018:7). Föreskrifterna är grunden för identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster i Sverige och anger vilka typer av leverantörer som omfattas av krav på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering. Föreskrifterna ska även underlätta arbetet med planering och genomförande av tillsyn samt incidentrapportering.

Observera att det är den juridiska personen som levererar tjänsten som anmäler sig.

Anmälningsplikten gäller från den 1 november 2018. Om företag inte anmäler sig ska PTS ta ut en sanktionsavgift mellan 5 000 kronor och 10 000 000 kronor.

Vid anmälan registreras er organisation som leverantör av samhällsviktiga tjänster hos PTS och hos MSB. Vid anmälan inleds även förberedelserna av incidentrapportering till MSB/CERT-SE. Incidenter ska enligt huvudregeln rapporteras med stöd av ett incidentrapporteringskonto hos MSB.

Läs mer under rubriken "Konton för incidentrapportering".

Anmälan och identifiering av samhällsviktig tjänst

För ytterligare information om anmälan och identifiering se MSB:s vägledning för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen.

Anmälningsblankett

Anmälningsblankett på engelska (Notification in English)

Information om behandling av personuppgifter

arrow Konton för incidentrapportering

Incidenter ska enligt huvudregeln rapporteras med stöd av ett incidentrapporteringskonto hos MSB. En leverantör kan ha ett eller flera incidentrapporteringskonton. Alla konton är personliga, det vill säga de måste vara knutna till en viss utpekad fysisk person.

För att ni ska kunna incidentrapportera till MSB/CERT-SE behöver MSB starta ett konto för er räkning. MSB behöver vissa personuppgifter om den som ska vara ansvarig rapportör för kontot. Samtliga uppgifter som behövs för att starta ett konto lämnas i anmälan till PTS.

MSB rekommenderar att ni har fler än ett incidentrapporteringskonto för att kunna hantera semestrar, sjukdom och liknande.

För att kunna skapa flera incidentrapporteringskonton behöver ni ange

  • vem som är kontaktperson med ett övergripande ansvar för era incidentrapporteringskonton, och
  • vem eller vilka som har ansvar för ett incidentrapporteringskonto (incidentrapportör).

För respektive person behöver MSB ha information om för- och efternamn, e-postadress och mobiltelefonnummer. E-postadress och mobiltelefonnummer ska vara kopplade till leverantören av den samhällsviktiga tjänsten. E-postadress eller mobiltelefonnummer måste vara personligt. Mobiltelefonen måste kunna ta emot sms. 

MSB sätter upp incidentrapporteringskonton och utfärdar certifikat för varje person som ska ha ett konto. Incidentrapportören får e-post och sms av MSB med uppgifter om hur kontot aktiveras och certifikatet laddas ner.

arrow Skicka anmälan

Anmälan kan skickas till:

E-post: pts@pts.se 

Eller till postadress: 

Post- och telestyrelsen (PTS)
Registrator
Box 6101
102 32 Stockholm

Information om behandling av personuppgifter