Metodstöd för att arbeta nära användaren

Vi på PTS arbetar med att öka fokus på användarmedverkan. Både i vårt arbete för digital delaktighet men även genom att dela med oss av våra erfarenheter och ge vägledande tips.

En kontinuerlig och fördjupad dialog med användare kan ge vinster på många områden och för många aktörer. Därför vill vi dela med oss av det vi lärt oss genom att arbeta med användardialoger. En del av vårt arbete har resulterat i metodguider för de som vill arbeta inkluderande och för att öka den digitala delaktigheten bland utsatta grupper, som till exempel personer med funktionsnedsättning, nyanlända och äldre personer. Guiderna tar även hänsyn till andra bakgrundsvariabler som kön, ålder, teknikvana, utbildningsnivå, boendeort etc.

Syftet med metodguiderna är att fungera vägledande för aktörer som vill genomföra dialoger på ett inkluderande sätt. Totalt har tre guider tagits fram för; gruppdiskussioner, enkäter och enskilda intervjuer.

Guiderna och baserar sig på riktlinjer från olika vägledande dokument samt tips och användarråd från målgrupperna. De skall ses som levande dokument och kommer uppdateras utifrån de erfarenheter samt lärdomar som tillkommer under arbetet med användarråden.

Stolar runt konferensbord Metodguide för inkluderande gruppdiskussioner

Tips för gruppdiskussioner med tillgänglighetsfokus.

Hand som skriver i ett block Metodguide för inkluderande enkätundersökningar

Råd inför kvantitativa enkäter med olika målgrupper.

Anteckningsbok med penna Metodguide för inkluderande intervjuer

Stöd för att genomföra enskilda intervjuer med tillgänglighetsfokus.

Människor i samspråk PTS arbete med användarmedverkan

Så här arbetar vi med att skapa en plattform för dialog med användarna.