Tillgänglig webbutveckling

Webbutveckling och utveckling av digitala tjänster är viktiga faktorer i den snabba och ständigt pågående digitaliseringen av samhället. Om den utvecklingen har fokus på inkludering och tillgänglighet så ökar möjligheterna till ett samhälle där alla kan vara delaktiga.

För att de webbplatser, e-tjänster och digitala lösningar som tas fram ska kunna användas av alla behöver tillgänglighet och användarperspektiv finnas med från början. Det viktiga användarperspektivet behöver omfatta de behov och förutstättningar för alla typer av användare så att lösningarna inte exkluderar användare.

PTS är med i samarbeten och samverkansinsatser som främjar ökad tillgänglighet inom webbutveckling. 

Webbriktlinjer.se

PTS ansvarade för webbplatsen Webbriktlinjer.se till den 1 januari 2019,då den överlämnades till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Det är en webbplats som innehåller ”Vägledningen för webbutveckling”, vilket är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige.

Vägledningen innehåller bland annat riktlinjer om tillgänglig webb, baserat på de internationella riktlinjerna WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidlines).

Läs mer på webbriktlinjer.se och www.digg.se/utveckling--innovation/digital-tillganglighet